Beställning av allmänna handlingar

Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar, som exempelvis domar och beslut, såvida de inte är skyddade av sekretess. Hovrätten gör en sekretessprövning innan en handling lämnas ut i varje enskilt fall.

Den som har rätt att ta del av en allmän handling har också rätt att få en kopia på den. Du har också rätt att vara anonym.

Kopior av handlingar kan levereras på olika sätt. Kostnaden för kopior regleras i avgiftsförordningen (1992:191) och i domstolens riktlinjer. Vanligtvis faktureras avgiften, men ibland skickas handlingarna mot postförskott. Du har alltid möjlighet att vid besök på domstolen ta del av allmänna handlingar avgiftsfritt.

Besöka hovrätten

Domar och beslut lämnas ut av hovrättens aktuariekontor som även kan hjälpa till i sökandet efter uppgifter i hovrättens olika diarier och register.

För att hovrätten ska kunna hjälpa dig att få fram handlingar i ett visst mål behövs målets nummer. För att få fram målnummer krävs att du känner till exempelvis namn eller personnummer på någon part i det aktuella målet och/eller datum för avgörandet.

Om du söker handlingar i pågående mål ska du i första hand vända dig till den avdelning vid hovrätten som handlägger målet.

För parter i ett mål är det avgiftsfritt att få ut ett exemplar av många av handlingarna i målet.

Du kan beställa allmänna handlingar från Göta hovrätt via ett särskilt beställningsformulär.

Vilka handlingar förvaras vid hovrätten?

Arkivet innehåller i huvudsak akter i avgjorda mål från 1948. I arkivet finns även dagboksblad, domböcker och protokoll.

Äldre handlingar

Göta hovrätts äldre arkiv finns sedan vintern 2009 på Landsarkivet i Vadstena. Det omfattar hovrättens judiciella och administrativa material från 1635 fram till 1947. Förutom arkivets eget material innehåller det bl.a. renoverade domböcker från härads- och rådhusrätter, samt kungliga brev och resolutioner, adliga bouppteckningar och testamenten från åren 1628-1916 med mera.

Kontaktuppgift till Landsarkivet i Vadstena

Postadress: Box 126, 592 23 Vadstena
Telefonnummer: 010-476 86 00
E-post: landsarkivet.vala@riksarkivet.se

Publicerad
2019-09-17
Uppdaterad
2019-09-17

Hitta på sidan

Relaterat innehåll