Anställning som fiskal med mark- och miljöinriktning

Göta hovrätt erbjuder, tillsammans med Mark- och miljööverdomstolen (som är en avdelning inom Svea hovrätt) och Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt, en särskild domarutbildning med inriktning mot mark och miljö.
Sista dag för ansökan är 7 januari 2021.

Särskild domarutbildning

Inom ramen för den befintliga domarutbildningen erbjuder Göta hovrätt, vanligtvis vid ett ansökningstillfälle varje år, en fiskalstjänst med särskild inriktning mot miljö- och fastighetsrätt samt plan- och byggrätt. Anställningen som mark- och miljöfiskal brukar tillträdas den 1 april.

Den särskilda domarutbildningen inleds med tjänstgöring som fiskal i Göta hovrätt under nio månader och därefter följer tre månaders tjänstgöring som hovrättsfiskal i Mark- och miljööverdomstolen. Därefter följer arbete som tingsfiskal vid Växjö tingsrätt i minst två år, varav ett år vid mark- och miljödomstolen och ett år på en allmän avdelning. Slutligen återvänder man till hovrätten för att fullgöra s.k. adjunktionstjänstgöring. Adjunktionstjänstgöringen delas upp på så sätt att man tjänstgör sex månader vid Mark- och miljööverdomstolen och därefter sex månader i Göta hovrätt. Efter godkänd adjunktionstjänstgöring förordnas man till hovrättsassessor. Därmed är den särskilda domarutbildningen avslutad.

I hovrätten har fiskalen bland annat ansvar för att förbereda och föredra de mål och ärenden som hovrätten har att avgöra. Arbetet innefattar utförande av rättsutredningar, upprättande av förslag till avgörande och deltagande i förhandlingar. I tingsrätten arbetar fiskalen med dömande uppgifter antingen på eget ansvar eller tillsammans med andra domare. Under adjunktionstjänstgöringen arbetar man som ledamot av rätten.

Under tjänstgöringstiden som fiskal, i såväl tingsrätt som hovrätt och under adjunktionstjänstgöringen, genomgår man ett av Domstolsverket anordnat utbildningsprogram som för närvarande består av tio delkurser. Utöver detta erbjuder Göta hovrätt ett antal interna utbildningstillfällen.

Det finns fem mark- och miljödomstolar i landet, bl.a. en vid Växjö tingsrätt. Mark- och miljööverdomstolen handlägger överklaganden från alla landets mark och miljödomstolar och är överinstans

  • i miljörättsliga mål som mål om tillstånd till miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet,
  • i fastighetsrättsliga mål som fastighetsbildningsmål och expropriationsmål samt
  • i plan- och byggrättsliga mål som mål om detaljplaner, bygglov och rivningslov.

Den avdelning som utgör Mark- och miljööverdomstol prövar även de miljöbrottmål som överklagas till Svea hovrätt.

Kvalifikationer och tillträde

Vi söker dig som har fullgjort notarieutbildningen med goda betyg. Du ska ha ett intresse för miljö- och fastighetsrätt samt plan- och byggrätt. Tidigare erfarenheter inom dessa rättsområden är en merit. Anställningen inleds med sex månaders provanställning. Efter prövning övergår anställningen till att vara tills vidare.

Vi söker en ny fiskal till Mark- och miljöfiskalstjänsten för 2021. Rekryteringen gäller med tillträde den 1 april 2021.

Ansökan

Ansökan bör ske på den blankett som tagits fram för ansökan om anställning som fiskal i hovrätt/kammarrätt. Blanketten finns tillgänglig via nedan länk.

Det är önskvärt att ett personligt brev bifogas ansökan.

Ansökan skickas antingen per e-post till gota.hovratt@dom.se eller per post till Göta hovrätt, Box 2223, 550 02 Jönköping. Ansökan ska ha kommit in: senast den 7 januari 2021.

Efter ansökningstidens utgång blir samtliga sökande ombedda att genomföra två tester: ett personlighetstest och ett logiskt problemlösningstest. Testerna genomförs via nätet och resultaten används sedan som ett kompletterande bedömningsunderlag i hovrättens rekrytering. Har du tidigare genomfört Göta hovrätts tester kommer du inte behöva göra dem igen. Testperiodens längd varierar, men kan vara upp till två veckor.

När testperioden löpt ut går hovrätten igenom sökandenas ansökningshandlingar och testresultat. Ansökningshandlingarna m.m. bedöms utifrån hovrättens kravprofil (se nedan länk). Därefter kallas ett antal sökande till intervju. Vilka sökande som kallas bestäms av hovrättens antagningsnämnd. Antagningsnämnden består i regel av hovrättspresidenten samt lagmannen för Mark- och Miljödomstolen i Växjö.

När intervjuerna har hållits inhämtas referenser och därefter fattas beslut om vem som ska anställas. Hovrättens målsättning är att samtliga som har varit på intervju ska få besked per telefon inom några dagar.

En ansökan ligger kvar hos hovrätten under sex månader efter dagen för inlämnande. Under denna tid finns det möjlighet att komplettera sin ansökan med ytterligare vitsord eller referenser. Det finns också en möjlighet att förlänga sin ansökan ytterligare sex månader genom att begära det. Om man inte längre är intresserad av en anställning som mark- och miljöfiskal är hovrätten tacksam för ett meddelande (t.ex. per mail till den administrativa assessorn) om att ansökan inte längre är aktuell.

Upplysningar

Ytterligare upplysningar om tjänsten kan du få genom att kontakta hovrättens administrativa assessor Sebastian Lindroth, 036-15 65 70 eller sebastian.lindroth@dom.se.

Välkommen med din ansökan!

Uppdaterad
2020-11-03

Hitta på sidan

Relaterat innehåll