Omfattande mål om synnerligen grovt narkotikabrott och synnerligen grov narkotikasmuggling inleds den 9 oktober 2019

Nationella åklagaravdelningen – Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet (åklagarna) har den 1 oktober 2019 lämnat in en stämningsansökan mot femton personer som åtalas för narkotikabrott och narkotikasmuggling. Brotten rubriceras i de flesta fallen som synnerligen grova brott. Huvudförhandlingen inleds vid Göteborgs tingsrätt den 9 oktober 2019 och förväntas pågå fram till månadsskiftet mars/april 2020.

Vill du beställa åtalet ska du skicka ett e-postmeddelande till nnnn.nnnn@dom.se, ange målnumret N XXXX-XX och att du vill ha åtalet. Åtalet lämnas ut i pdf-format via e-post.

Vill du begära ut förundersökningsprotokollet ska du också skicka ett e-postmeddelande till nnnn.nnnn@dom.se. På grund av storleken lämnas förundsökningsprotokollet ut i pdf-format på en usb-sticka. Kostnaden för usb-minne samt arbetet med nerladdning m.m. uppgår till XXX kronor.

Tidigare lämnad prisuppgift har fått justeras pga det mycket omfattande materialet.
Skriv ditt namn, personnummer/organisationsnummer och adress när du beställer.

Förhandlingsplan

Fram till årsskiftet planeras förhandling att hållas följande dagar:

9 oktober
Huvudförhandlingen inleds. Åklagarnas stämningsansökan gås igenom och de tilltalade lämnar sina inställningar till åklagarnas påståenden om brott.

16–18 oktober samt 21–23 oktober
Åklagarna håller en allmän sakframställan.

6–8 november samt 11–12 november
Åklagarna håller särskild sakframställan beträffande åtalspunkterna 6, 7 och 10. I förekommande fall även sakframställan från de tilltalades advokater.

13, 20–22, 25–27 november och 4 december
Eventuellt sakframställan av de tilltalades advokater samt förhör med tilltalade i åtalspunkterna 6, 7 och 10.

5–6 och 9 december
Åklagarna håller särskild sakframställan beträffande åtalspunkterna 8 och 9. I förekommande fall även sakframställan från de tilltalades advokater.

10–11 och 16 december
Eventuellt sakframställan försvarare samt förhör med de tilltalade i åtalspunkterna 8 och 9.

17–18 december
Reservdag.

Huvudförhandlingen fortsätter sedan den 8 januari 2020.

Varje förhandlingsdag inleds kl. 08:45.

Praktiska frågor
Förhandlingen hålls i sal 3 och en sidosal på tingsrätten. Det finns ett begränsat antal åhörarplatser i salen (sal 3). Dessa åhörarplatser är i första hand avsedda för anhöriga samt media som föranmält sig (ej kameramän och fotografer) och sedan informerats i särskild ordning om att de fått plats. Presslegitimation krävs. Föranmälan sker senast måndagen den 7 oktober 2019 kl. 13.00 genom mejl till domstolshandläggaren Matilda Sahlback-Nilsson, matilda.sahlbacknilsson@dom.se; Tel: 031-701 14 54.

Eventuellt kommer det att finnas åhörarplatser i sidosalen.

Alla åhörare ombeds vara på plats i god tid innan förhandlingen påbörjas.

Ordningsregler
Enligt beslut från tingsrätten får åhörare i rättssalen (sal 3) som ägnar sig åt rapportering för nyhetsförmedling använda elektronisk utrustning för rapportering och ljudupptagning.

För övriga besökare gäller att all elektronisk utrustning som kan störa ordningen eller användas för att ta upp bild (exempelvis mobiltelefoner, surfplattor, datorer och kameror) som medförs in i rättssalen eller sidosalen ska vara avstängd och undanstoppad.

Bildupptagning/fotografering är inte tillåten för någon i eller in i rättssalen eller sidosalen under förhandlingen.

Det är inte heller tillåtet att gå in i eller ut ur rättssalen eller sidosalen under pågående förhandling utan det får endast ske i samband med paus i förhandlingen.

Ytterligare ordningsregler kan komma att meddelas.

Säkerhetskontroll
Göteborgs tingsrätt genomför alltid en säkerhetskontroll vid entrén (för att öka säkerheten och tryggheten i domstolens lokaler). Vid kontrollen får alla besökare gå igenom en larmbåge. Väskor och andra medhavda föremål kontrolleras genom att de körs genom en röntgen­maskin. Kontrollen går fortare ju färre föremål man har med sig. Om möjligt undvik att ta med större väskor. När många besökare kommer samtidigt till domstolen kan viss köbildning skapas vid säkerhetskontrollen. Det är därför viktigt att komma i god tid. Journalister är inte undantagna från säkerhetskontrollen.

Övrigt
Om du vill beställa handlingar i målet hänvisas i första hand till matilda.sahlbacknilsson@dom.se eller avdelning1tgg@dom.se. Ange vilken handling som önskas. Om inget annat anges kommer handlingarna att lämnas ut i pdf-format via e-post.
Frågor om tingsrättens planering av målet besvaras av ansvarig domstolshandläggare.

Publicerad
2019-09-30
Uppdaterad
2019-09-30