Så behandlar vi personuppgifter

Göteborg tingsrätts behandling av personuppgifter

Göteborgs tingsrätt (org.nr. 202100-2742) är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker hos domstolen.
Tingsrätten behandlar personuppgifter för att handlägga mål och ärenden men även för handläggning i sin administrativa verksamhet.

Inom mål- och ärendehanteringen

På brottsdatalagens område

Personuppgifter behöver behandlas för att handlägga mål eller ärenden om att utreda eller lagföra brott, ändra eller verkställa straffrättslig påföljd och upprätthålla allmän ordning och säkerhet.

Vanliga fall är när domstolen prövar fråga om:

  • häktning
  • ansvar för brott
  • undanröjande av en skyddstillsyn eller villkorlig dom
  • internationell rättslig hjälp i brottmål
  • fråga om tillträdesförbud till idrottsevenemang.

Brottsdatalagen tillämpas för samtliga åtgärder och beslut i dessa fall. Det inkluderar bland annat:

  • förordnande av offentlig försvarare, målsägandebiträde eller särskild företrädare för barn
  • beslut om beslag, förverkande, skattetillägg, med mera
  • enskilt anspråk (skadestånd) som hanteras tillsammans med ett brottmål.

För övrig mål- och ärendehantering (utanför brottsdatalagens område)

Om du lämnar uppgifter om dig själv i ett mål eller ärende till Göteborgs tingsrätt kommer dina personuppgifter att behandlas inom ramen för den aktuella mål- eller ärendehanteringen. Tingsrätten behandlar då dina personuppgifter i syfte att handlägga målet eller ärendet, som en del i det som kallas myndighetsutövning och som en del i utförandet av en uppgift av allmänt intresse.

För att tingsrätten ska kunna handlägga målet eller ärendet behöver du lämna korrekta och uppdaterade kontaktuppgifter. Utöver det finns inte någon skyldighet för dig att komma in med personuppgifter till domstolen. Tingsrätten kan även hämta kontaktuppgifter till dig från andra register. Dina personuppgifter kan komma att användas vid senare tillfällen om det behövs för en enhetlig rättstillämpning, för något annat mål eller ärende samt för statistisk uppföljning.

De som kan få del av personuppgifterna är anställda på tingsrätten eller andra som behöver få del av dem för att målet eller ärendet ska kunna handläggas, exempelvis motparter eller tolkar. Uppgifterna kan också komma att överföras till en annan domstol eller myndighet, exempelvis om de felaktigt skickats till Göteborgs tingsrätt, eller om det annars behövs för att handlägga målet eller ärendet. Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut, exempelvis till privatpersoner och journalister, vid en begäran om att få ta del av allmän handling där dina personuppgifter förekommer, om de inte omfattas av sekretess.

Dina personuppgifter kommer att behandlas av Göteborgs tingsrätt så länge de behövs. När målet eller ärendet är avslutat kommer dina personuppgifter att sparas i arkiv så länge den arkivrättsliga lagstiftningen kräver det.

Inom den administrativa verksamheten

Om du lämnar uppgifter om dig själv till Göteborgs tingsrätt kommer dina personuppgifter att behandlas för att kunna handlägga det administrativa ärendet. Dina personuppgifter kan också användas vid ett senare tillfälle om de behövs för en enhetlig handläggning av våra administrativa ärenden.

De som kan få del av personuppgifterna är anställda på domstolen, andra som behöver få del av dem för att ärendet ska kunna behandlas eller den domstol eller annan myndighet som uppgifterna eventuellt överförs till som behöver få del av dem för att handlägga ärendet. Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut vid en begäran om att få ta del av allmän handling där dina personuppgifter förekommer, om de inte omfattas av sekretess.

Dina personuppgifter kommer att behandlas av tingsrätten så länge de behövs. Om uppgifterna ingår i en allmän handling kommer de att bli föremål för arkivering så länge den arkivrättsliga lagstiftningen kräver det.

Om du ställer en allmän fråga eller motsvarande

Om du lämnar uppgifter om dig själv i samband med en allmän fråga eller framställan kommer uppgifterna att behandlas inom ramen för din fråga eller framställan i nödvändig utsträckning för att kunna hantera denna. Göteborgs tingsrätt behandlar då dina personuppgifter som en följd av en rättslig förpliktelse eller som en del i utförandet av en uppgift av allmänt intresse.

Om du begär att få ta del av allmänna handlingar

Om du lämnar uppgifter om dig själv i samband med att du begär att få ut en allmän handling kommer uppgifterna att behandlas i nödvändig utsträckning inom ramen för denna begäran. Göteborgs tingsrätt behandlar då dina personuppgifter som en följd av en rättslig förpliktelse.

Om du söker en anställning

Om du lämnar uppgifter om dig själv i samband med en rekryteringsprocess kommer uppgifterna att behandlas inom ramen för denna process i nödvändig utsträckning för att hantera processen. Göteborgs tingsrätt behandlar då dina personuppgifter som en del i dess myndighetsutövning och som en del i utförandet av en uppgift av allmänt intresse.

Om du har eller ska ingå ett avtal

Om du lämnar uppgifter om dig själv i samband med ingående av ett avtal kommer uppgifterna att behandlas med anledning av och inom ramen för detta avtal, i nödvändig utsträckning.

Kontaktuppgifter

Om du har frågor när det gäller personuppgifts­behandling är du välkommen att kontakta oss.

Personuppgiftsansvarig
Postadress: 404 83 Göteborg
Besöksadress: Ullevigatan 15
Telefon: 031-701 10 00
E-post: gbg.tingsratt@dom.se

Dataskyddsombud
Patrik Claeson
E-post: patrik.claeson@dom.se

Uppdaterad
2019-11-27