Information med anledning av Coronavirus

Har du luftvägssymtom, även lindriga, som hosta, andningssvårigheter eller feber ska Du inte besöka tingsrätten.

Om du upplever något av dessa sjukdomssymtom och ska delta i en förhandling; Kontakta tingsrätten på 031-701 10 00. 

Tingsrättens arbete för att förhindra smittspridning

Från och med den 14 december 2020 gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Alla i samhället, både individer och verksamhetsansvariga, har enligt dessa föreskrifter en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning. Regeringen har den 22 december 2020 gett vissa statliga myndigheter i uppdrag att, för tiden fram t.o.m. den 24 januari 2021, vidta särskilda åtgärder. Myndigheterna ska säkerställa att endast arbetstagare vars fysiska närvaro är nödvändig för att kunna bedriva verksamheten, vilket bl.a. innefattar att upprätthålla medborgarkontakter och service i hela landet, befinner sig i myndighetens lokaler. Myndigheterna ska vidare vidta ytterligare åtgärder för att, i den utsträckning som deras uppgifter, gällande regelverk och verksamhetsstrukturer tillåter, fram till den 1 juli 2021 möjliggöra att så många som möjligt av de anställda kan arbeta hemifrån.

Tingsrätten omfattas inte av regeringsuppdraget, men arbetar kontinuerligt med åtgärder för att förhindra smittspridning. Det innebär att tingsrätten i än högre utsträckning tvingas prioritera mellan de olika uppgifter domstolen har att utföra. Tingsrätten arbetar dock aktivt för att upprätthålla en så god servicenivå som möjligt trots de rådande omständigheterna.

Planerade förhandlingar

Tingsrätten bedriver en verksamhet som i stora delar ställer krav på en fysisk närvaro i tingsrättens lokaler. Tingsrätten har i dagsläget inte fattat något generellt beslut om att ställa in förhandlingar. Det kan dock konstateras att det finns förhandlingar som kan komma att behöva ställas in framöver. Det gäller framförallt förhandlingar som är utsatta till och med den 24 januari 2021.

Du som är kallad som part eller som en aktör i ett mål kan kontakta tingsrätten för att diskutera olika alternativ till fysisk inställelse i tingsrättens lokaler.

Tingsrätten arbetar aktivt med att i så god tid som möjligt informera berörda parter när en förhandling ställs in.

Observera att för dig som ska delta vid en förhandling gäller kallelsen till dess tingsrätten meddelat något annat.

För att förhindra smittspridning har tingsrätten vidtagit flera åtgärder i tingsrättens lokaler. Säkerhetskontrollen och vissa salar har utrustats med plexiglas eller liknande anordningar. Det finns dessutom tillgång till desinfektionsmedel i salarna och de allmänna utrymmena. På golvet finns markeringar för att lättare hålla avstånd. Tingsrätten har också begränsat antalet åhörarplatser i förhandlingssalarna.

I syfte att minska risken för att personer trängs ihop i tingsrättens säkerhetskontroll kommer tingsrätten även att variera starttiden på olika förhandlingar.

För dig som kallats till tingsrätten gäller tiden på kallelsen oförändrat tills tingsrätten meddelat dig något annat.

Begränsning av vittnesstödsverksamheten

För närvarande p.g.a. Covid-19 och de lokala allmänna råden för Västra Götalandsregionen finns vittnesstödsverksamheten på Göteborgs tingsrätt endast i bokningsform. Det innebär att det inte finns vittnesstöd på plats varje dag som tidigare och om behov av vittnesstöd finns måste det bokas! Bokning av vittnesstöd görs via samordnaren, ring eller sms:a på telefonnummer 0708-250 290 eller mejla på vittnesstod@goteborg.boj.se. Detta gäller tills vidare.

Studiebesök och besök av allmänheten

Allmänheten uppmanas att undvika alla icke nödvändiga besök på tingsrätten. Uppmaningen gäller tills vidare och syftar bl.a. till att skydda personer tillhörande olika riskgrupper, vars närvaro på tingsrätten är nödvändig.

Vi har ställt in samtliga bokade studiebesök och tar för närvarande inte emot nya bokningar.

Skolelever, som i studiesyfte vill besöka tingsrätten, ombeds att avvakta med det.

I syfte att minska det fysiska avståndet mellan åhörare har tingsrätten beslutat att åhörare under förhandlingar inte får sitta tätare än på varannan plats i förhandlingssalen. Ytterligare anpassningar kan beslutas av ordföranden vid förhandlingen.

Tänk på att hålla avstånd till andra även i allmänhetens utrymme. 

I Västra Götalands regionen finns regionala rekommendationer för att begränsa smittspridningen. En av rekommendationerna är att använda engångsmunskydd i situationer där nära kontakt, under längre tid i inomhusmiljö, inte går att undvika. Observera att munskydd inte ersätter regeln att undvika nära kontakt och att hålla avstånd. Vi rekommenderar alla besökare på tingsrätten att ta del av och beakta dessa rekommendationer, se länk nedan under Följ utvecklingen.

Frågor om covid-19

Om du har symptom ska du ringa 1177.
Om du har allmänna frågor om covid-19 kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13.

Följ utvecklingen

Uppdaterad
2020-11-20