Mål: B 5948-17

Prövningstillstånd

Fråga om offentlig uppmaning till finansiering av särskilt allvarlig brottslighet enligt 2 § 5 p och 3 § lagen (2010:299) om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet. Högsta domstolen har meddelat prövningstillstånd med utgångspunkt i hovrättens bedömning att den tilltalade under den i målet aktuella tiden uppsåtligen har tillhandahållit de aktuella meddelandena på Facebook. (Partiellt prövningstillstånd.)

Om avgörandet

Målnummer
B 5948-17