Mål: Ö 3095-19

Prövningstillstånd

Återbetalningsskyldighet till staten för provtagnings- och analyskostnader enligt 31 kap. 1 § rättegångsbalken. Ska återbetalningsskyldigheten för en 16-åring som dömts för ringa narkotikabrott, eget bruk, sättas ned? Även fråga om Högsta domstolen ska undanröja ålagd avgift till brottsofferfonden.