Mål: T 2126-19

Prövningstillstånd

Fråga bl.a. om ett fastighetsköp ska ogiltigförklaras med stöd av 4 kap. 4 § JB.

Klaganden har gjort gällande att köpet är ogiltigt eftersom det gjorts beroende av ett längre hyresförhållande.