Mål: Ö 2604-20

”Arrendet på Orust” NJA 2021 s. 203

Prejudikat

Efter en fastighetsöverlåtelse, men innan förvärvaren tillträtt fastigheten, har den tidigare ägaren sagt upp ett på fastigheten beläget anläggningsarrende för villkorsändring. Fråga huruvida uppsägningen har gjorts av rätt part och därmed är giltig. Även fråga om en arrendenämnd kan pröva en uppsägnings giltighet inom ramen för ett ärende om uppskov med avträde från arrendet.