Mål: Ö 1200-21

”Konkursgäldenären i Kina" NJA 2022 s. 173

Prejudikat

Efter kallelse till konkursförhandling genom kungörelsedelgivning uteblev gäldenären och försattes i konkurs. I hovrätten presenterade gäldenären utredning, däribland gåvor som gäldenären erhållit efter konkursbeslutet, som motbevisade insolvenspresumtionen. Gäldenären har vid fördelning av rättegångskostnaderna ansetts orsaka en onödig rättegång i hovrätten (jfr 18 kap. 3 § rättegångsbalken).