Mål: T 8250-22

Prövningstillstånd

Ett bolag klandrade en skiljedom. Hovrätten har upphävt skiljedomen eftersom skiljenämnden överskridit sitt uppdrag genom att döma över annat än vad bolaget i behörig ordning yrkat. I målet aktualiseras frågan om den s.k. dispositionsprincipens tillämplighet i skiljeförfaranden (se 17 kap. 3 § rättegångsbalken och 34 § första stycket 3 och 7 lagen, 1999:116, om skiljeförfarande). (Svea hovrätt, mål T 3623-21)