Mål: T 7691-22

Prövningstillstånd

Högsta domstolen har meddelat prövningstillstånd i fråga om beviskravet för att en personskada på patient kunnat undvikas genom ett annat utförande av det valda förfarandet eller genom val av ett annat tillgängligt förfarande som enligt en bedömning i efterhand från medicinsk synpunkt skulle ha tillgodosett vårdbehovet på ett mindre riskfyllt sätt (partiellt prövningstillstånd). (Svea hovrätt, mål 14084-20)