Mål: 5385-06

Dom eller beslut

Fråga om ett beslut att inte stå för kostnaden för en elevs utbildning i annan kommun är förenligt med den kommunala likställighetsprincipen då kommunen tidigare stått för en annan elevs kostnader för samma utbildning. Laglighetsprövning enligt kommunalllagen.