Mål: 4063-10

Dom eller beslut

Fråga om ett i kommunallagens mening överklagbart beslut föreligger. Prövningstillstånd i kammarrätt.