Beställning av allmänna handlingar

Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar, som exempelvis domar och beslut, såvida de inte är skyddade av sekretess. Det görs därför en sekretessprövning innan en handling lämnas ut i varje enskilt fall.

Den som har rätt att ta del av en allmän handling har också rätt att få en kopia på den.

Kopior av handlingar kan levereras på olika sätt. Kostnaden för kopior regleras i avgiftsförordningen (1992:191). Vanligtvis faktureras avgiften, men ibland skickas handlingarna mot postförskott. Du har alltid möjlighet att vid besök på domstolen ta del av allmänna handlingar avgiftsfritt.

Kostnader för allmänna handlingar
E-post

Många handlingar finns lagrade elektroniskt och kan e-postas kostnadsfritt (till exempel domar utan underskrift). För mer omfattande beställningar tas emellertid en avgift ut. Nio elektroniska handlingar är gratis, men för handlingar utöver detta tas en avgift ut med 50 kr för den tionde handlingen och 2 kr för varje handling därutöver. Hovrätten använder en säker serverlösning vid skickande av handlingar med e-post.

För material som måste skannas in (till exempel undertecknade domar) tas avgift ut om beställningen omfattar tio sidor eller mer. De första nio sidorna är gratis, den tionde sidan kostar 50 kronor och varje sida därutöver kostar 2 kronor.

Papperskopior

Avgift tas ut om handlingen omfattar tio sidor eller mer. De första nio sidorna är gratis, den tionde sidan kostar 50 kronor och varje sida därutöver kostar 2 kronor.

CD/DVD

Avgift tas ut som för e-post plus 10 kronor.

Ljudfiler på CD/DVD

Avgift tas ut med 120 kronor.

Porto

Eventuell kostnad för porto och postförskott tillkommer.

Besöka hovrätten

För att hovrätten ska kunna hjälpa dig att få fram handlingar i ett visst mål behövs målets nummer. För att få fram målnummer krävs att du känner till exempelvis namn eller personnummer på någon part i det aktuella målet och/eller datum för avgörandet.

Om du vill ta del av flera mål eller göra en mer omfattande beställning av kopior rekommenderas att du kontaktar hovrätten i god tid före besöket. På så vis kan vi se till att handlingarna är framtagna och du slipper vänta.

Om du söker handlingar i pågående mål ska du i första hand vända dig till den avdelning vid hovrätten som handlägger målet.

Uppdaterad
2019-09-11