Hur överklagar jag kammarrättens beslut?

Om man är missnöjd med kammarrättens avgörande kan det överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen. Av överklagandet skall framgå vad man är missnöjd med och på vilket sätt man vill att domen eller beslutet skall ändras. Överklagandet lämnas/skickas till kammarrätten. För mål enligt lagen om elektronisk kommunikation är kammarrätten högsta instans och dessa kan följaktligen inte överklagas. För mål enligt utlänningslagen och lagen om svenskt medborgarskap är Migrationsöverdomstolen, som är en del av Kammarrätten i Stockholm, högsta instans. Dessa mål kan inte heller överklagas.