Vad är en förenklad delgivning?

Syftet med delgivning är att kammarrätten skall få bevis om att en person har fått en viss handling. Kammarrätten tillämpar ofta en ordning som kallas förenklad delgivning. För att förenklad delgivning skall få användas, krävs att kammarrätten har skickat en blankett med rubriken "Viktig information om förenklad delgivning" till Dig. Förenklad delgivning går till på så sätt att kammarrätten först skickar en handling till Din senast kända adress. Närmast följande arbetsdag skickar kammarrätten ett kontrollmeddelande om att handlingen har skickats. Du anses vara delgiven två veckor efter det att handlingen skickats, förutsatt att kontrollmeddelande skickats på föreskrivet sätt.

Exempel 1
Den 10 mars skickar kammarrätten en dom till din hemadress. Dagen efter, det vill säga den 11 mars, skickas ett kontrollmeddelande där det står att kammarrätten har skickat domen till dig. Du kommer att anses vara delgiven domen den 24 mars. Om det av bilaga till domen framgår att du har, exempelvis, tre veckor på dig att överklaga så skall överklagandet ha kommit in till kammarrätten senast den 14 april.

Exempel 2
Kammarrätten skickar en handling till dig den fredagen den 13 november. Av handlingen framgår att du skall yttra Dig "inom två veckor från den dag då du fått del av handlingen". Måndagen den 16 november skickas ett meddelande till dig där det står att kammarrätten har skickat handlingen till dig. Du anses vara delgiven handlingen den 27 november och yttrandet skall ha kommit in till kammarrätten senast den 11 december.