Vilka uppgifter ska ett överklagande innehålla?

Ett överklagande skall innehålla följande uppgifter:

  • namn
  • yrke
  • personnummer eller organisationsnummer
  • postadress och adress till arbetsplats
  • telefonnummer till bostaden och arbetsplatsen
  • vilket beslut som överklagas
  • yrkande
  • omständigheter som åberopas till stöd för yrkandet
  • om prövningstillstånd krävs, skall även anges de omständigheter som åberopas till stöd för att ett sådant tillstånd skall meddelas