Säkerhetsregler

Den 1 juli träder nya regler kring stärkt ordning och säkerhet i domstol i kraft. Reglerna innebär bland annat utökat fotoförbud och att elektronisk utrustning som åhörare har med sig i rättssalen ska vara avstängd och undanstoppad.

Den 1 juli 2019 träder nya regler i kraft som syftar till att öka tryggheten i domstolarnas lokaler. Målsäganden och vittnen ska i större utsträckning kunna erbjudas att delta i domstolssammanträden genom videokonferens.

Åhörare och parter ska kunna utvisas från rättssalen på grund av ordnings- eller säkerhetsskäl.

En part som utvisas ska om möjligt få följa sammanträdet genom en sidosal. På så sätt ska vittnen och andra kunna lämna sina uppgifter utan att känna sig störda eller hotade.

– Av förarbetena framgår att regeringen konstaterat att det finns behov av att förbättra ordningen och höja säkerheten i domstolarna och att domstolarna behöver bättre verktyg för att upprätthålla ordningen säger Charlotte Driving, chefsjurist och enhetschef på rättsenheten.

Journalister påverkas särskilt

Det har sedan tidigare varit förbjudet att fotografera inne i rättssalen, nu utökas förbudet till att gälla även att stå utanför salen och fotografera in i den och straffskalan för brott mot förbudet skärps. Elektronisk utrustning som kan störa ordningen eller användas för att ta upp bild och som åhörare har med sig i rättssalen ska som huvudregel vara avstängd och undanstoppad. Sådan elektronisk utrustning kan exempelvis vara mobiltelefoner, surfplattor, datorer och smarta klockor.

De nya reglerna ger dock rättens ordförande möjlighet att göra undantag från förbudet, men domstolen kan inte besluta om ett generellt undantag utan beslut ska tas inför varje förhandling. Detta innebär att journalister och andra kan komma att kontakta domstolen före eller vid en förhandling för att få tillåtelse att använda elektronisk utrustning i rättssalen. Det är rättens ordförande som beslutar om sådan tillåtelse.

Något som, beroende på hur domstolarna tillämpar de nya bestämmelserna, kan komma att påverka journalisters möjlighet att rapportera från huvudförhandlingar.

– I större och uppmärksammade mål behöver domstolen redan idag förbereda och planera för att media ska kunna följa rättegången på plats. Jag bedömer därför att det inte blir så stor skillnad i praktiken, men det tydliggör ansvaret för rättens ordförande, säger Charlotte Driving.

– Jag tror att mycket av det praktiska kommer att lösas via direktkontakt med media eller genom information på domstolarnas hemsidor.

– Jag vill i sammanhanget också påminna om det stödmaterial som finns för att hantera stora brottmål säger Charlotte Driving.

Uppdaterad
2019-08-19