Mål: P 11461-20

Avgörande

Mark- och miljödomstolen har upphävt en byggnadsnämnds beslut att avslå en ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av bl.a. två enbostadshus och återförvisat ärendet till nämnden för fortsatt handläggning och meddelande av positivt förhandsbesked. Domen föregicks inte av kommunicering med eventuella sakägare. Mark- och miljödomstolen angav i sina domskäl att samtliga förutsättningar för att ge positivt förhandsbesked var uppfyllda. Enligt Mark- och miljööverdomstolen innebär detta ett ställningstagande i bl.a. frågan om betydande olägenhet enligt 2 kap. 9 § PBL och innebär att varken denna fråga eller övriga förutsättningar för förhandsbesked kan prövas förutsättningslöst av nämnden vid den fortsatta handläggningen. Under sådana förhållanden har Mark- och miljööverdomstolen bedömt underlåtenheten att kommunicera som ett rättegångsfel enligt 50 kap. 28 § RB, som kan antas ha inverkat på målets utgång och inte utan väsentlig olägenhet kan avhjälpas i Mark- och miljööverdomstolen. Mark- och miljööverdomstolen har därför undanröjt Mark- och miljödomstolens dom och återförvisat målet dit för fortsatt handläggning.