Så påverkas Mark- och miljööverdomstolen

Hur kommer den nationella planen att påverka Mark- och miljööverdomstolen?

Vi förväntar oss att få en hel del överklaganden och med tanke på hur komplex lagstiftningen är kan vi nog vänta oss en del svåra frågar att bedöma. De första målen kan tidigast tänkas komma hit sen vår/sommar 2022. Vi kommer sedan att ha de här nya måltyperna under lång tid, i vart fall till 2040. Hur många överklagade mål det blir är mycket svårt att sia om. En faktor kan vara hur väl de vattendragsvisa dialogerna fungerar som länsstyrelsen ska hålla. Lyckas länsstyrelserna tillgodose alla berördas intressen kan man tänka sig att det blir färre överklaganden än annars.

Hur många tekniska råd och juristdomare planerar ni att rekrytera till följd av den här reformen?

I en första omgång kommer vi nu att annonsera efter ett tekniskt råd och en viceordförande. Under 2021 kommer vi att söka fler medarbetare och det blir främst juristdomare och föredragande. Det kommer att behöva rekryteras personal med anledning av reformen även därefter.

Hur arbetar ni med introduktion, mentorskap och utbildning av nya medarbetare?

Vi har ett ambitiöst introduktionsprogram för alla nyanställda som innehåller både e-utbildningar och genomgångar med kollegor samt mentorskap. Företrädare för de olika personalkategorierna håller i olika introduktionspass, till exempel har vi genomgångar med avdelningsadministratören, specialistföredragandena för M-, F- respektive P-mål och de tekniska råden. Varje nyanställd får en kollega i samma personalkategori som mentor. Vi har också intern utbildningsverksamhet för alla på avdelningen. Därtill finns utbildningar för bland annat nya domare inom ramen för Domstolsakademin. Akademin kommer också att göra särskilda utbildningssatsningar med anledning av den nya lagstiftningen om omprövning av vattenkraftsanläggningar.

Uppdaterad
2020-09-28