Högsta förvaltningsdomstolen logotyp

Prövningstillstånd meddelat i mål om avvisad talan

Mål: 5893-18
Den fråga i målet som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd är om en s.k. vägledning om skogsvårdslagens (1979:429) krav, som Skogsstyrelsen har lämnat till en markägare inför en planerad skogsavverkning, är ett överklagbart beslut (Mål nr 5893-18, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 3074-17).
Nyhetstyp