logotyp

Dom i mål om avvisad talan

Mål: 1266-18
Fråga om förutsättningarna för att ett enskilt organs beslut om statsbidrag ska kunna prövas av allmän förvaltningsdomstol.

Riksdagen har överlämnat uppgiften att fördela statsbidrag till idrottsverksamhet till Sveriges Riksidrottsförbund, som inte är en myndighet utan ett enskilt organ. En idrottsklubb ansökte om bidrag, men ansökan avvisades av Riksidrottsförbundet med hänvisning till att den kommit in för sent.

För att man ska få överklaga ett beslut av ett enskilt organ krävs att det finns en uttrycklig författningsbestämmelse som medger detta. Någon sådan bestämmelse finns inte avseende det aktuella beslutet. Klubben överklagade ändå beslutet till förvaltningsrätten och åberopade att bidraget utgör en civil rättighet och att klubben därför har rätt till domstolsprövning enligt artikel 6.1 i EKMR.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att klubben har rätt till domstolsprövning enligt artikel 6.1 i EKMR och att ett överlämnande av en förvaltningsuppgift till ett enskilt organ inte får leda till att enskildas grundläggande rättigheter begränsas. Frågan var då om en förvaltningsdomstol kan pröva ett överklagande, trots att det inte finns någon författningsbestämmelse som medger detta.

Domstolen konstaterade inledningsvis att beslutet är av den karaktären att det utgör ett överklagbart beslut. Enligt fast praxis ska ett överklagandeförbud åsidosättas när det finns ett förbud att överklaga en myndighets beslut men det enligt artikel 6.1 i EKMR finns en rätt till domstolsprövning. Enligt Högsta förvaltningsdomstolen ska en överprövning då ske i det domstolsslag som normalt har att pröva myndighetens beslut på det aktuella området. Beslut avseende statsbidrag prövas regelmässigt av allmän förvaltningsdomstol.

En förvaltningsdomstol bör i en situation som den nu aktuella – på motsvarande sätt som vid överprövning av myndighetsbeslut trots att det finns ett överklagandeförbud – kunna överpröva ett enskilt organs beslut trots att det saknas en särskild författningsbestämmelse om rätt att överklaga beslutet. På så sätt uppnås samma konventionsenliga resultat som då ett överklagandeförbud åsidosätts.

Slutsatsen var således att överklagandet ska prövas i allmän förvaltningsdomstol.

 

Bifogade filer