logotyp

Dom i mål om stöd vid korttidsarbete

Mål: 3986-21
För att preliminärt stöd vid korttidsarbete ska få lämnas krävs inte att lön har betalats ut månadsvis eller med något annat regelbundet intervall. En förutsättning är dock att det går att fastställa den ordinarie lön som arbetstagaren skulle ha haft under stödmånaden.

Arbetsgivare som har drabbats av tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter har under vissa förutsättningar rätt till s.k. stöd vid korttidsarbete. Stödet ges som ett preliminärt stöd och arbetsgivaren ska efter en viss tid göra en avstämning, varvid denna kan bli skyldig att betala tillbaka utgivet stöd eller bli berättigad till ytterligare stöd. Preliminärt stöd får lämnas för en arbetstagare under förutsättning att han eller hon var anställd hos arbetsgivaren under en viss jämförelsemånad Stödet beräknas för varje stödmånad utifrån arbetstagarens ordinarie lön, vilket är den lön som arbetstagaren skulle ha haft under stödmånaden om han eller hon inte hade deltagit i korttidsarbete.

Tillväxtverket avslog ett bolags ansökan om preliminärt stöd med motiveringen att bolaget inte hade betalat arbetsgivaravgifter under den aktuella jämförelsemånaden och att stöd endast får lämnas för arbetstagare som var anställda hos arbetsgivaren under jämförelsemånaden.

Förvaltningsrätten ansåg att lön måste betalas ut månadsvis för att den ordinarie lönen för stödmånaden ska kunna beräknas. Kammarrätten gjorde på motsvarande sätt bedömningen att det krävs att lön betalats ut regelbundet.

Den fråga som Högsta förvaltningsdomstolen hade att ta ställning till var om lön måste betalas ut månadsvis för att preliminärt stöd ska få lämnas.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar inledningsvis att avsaknaden av deklarerade arbetsgivaravgifter inte nödvändigtvis innebär att en arbetstagare inte har varit anställd under en specifik månad. Det kan således inte ställas något krav på att bolaget ska ha betalat arbetsgivaravgifter under eller för jämförelsemånaden för att en arbetstagare ska anses vara anställd.

En förutsättning för att stödet ska kunna beräknas är att det går att fastställa den ordinarie lön som arbetstagaren skulle ha haft under stödmånaden. Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar att något krav på att utbetalningar av lön ska ha skett månadsvis eller med något annat regelbundet intervall varken kan utläsas av lagtext eller förarbetsuttalanden. Domstolen fann vidare att den ordinarie lönen kunde fastställas i den aktuella situationen när bolaget har betalat ut lön för flera månader åt gången, men utbetalningarna har beräknats utifrån en och samma månadslön.

Högsta förvaltningsdomstolen upphävde därför underinstansernas avgöranden och visade målet åter till Tillväxtverket för prövning av om övriga förutsättningar för preliminärt stöd vid korttidsarbete är uppfyllda.