Böter

Böter är ett straff som innebär att den som döms för ett brott ska betala pengar.

Böter döms antingen som penningbot eller dagsböter. Penningbot är en fast summa pengar, till exempel 1 000 kronor. Vid dagsböter anges två tal, till exempel 40 dagsböter à 100 kronor (det vill säga 4 000 kronor). Det första talet visar hur allvarligt brottet är och det senare talet bestäms av hur den tilltalades ekonomi ser ut.

Böter: information för dig som är tilltalad

Så betalar du böter

Böter är ett straff som innebär att du ska betala pengar.

Har du dömts att betala böter får du ett inbetalningskort från Polismyndigheten. Om du inte betalat inom 30 dagar från det att tiden för att överklaga domen har gått ut, får du en påminnelse. Om du sedan inte betalar inom två veckor lämnas ärendet till Kronofogdemyndigheten för indrivning. Då tillkommer ytterligare kostnader.

Har du blivit av med inbetalningskortet kan du kontakta polisen via e-post domstolsboter@polisen.se eller via telefon 010-563 35 04.

Uppskov och utmätning

Om du har fått ett brev från Kronofogden och inte kan betala böterna är det viktigt att du hör av dig till Kronofogden. I vissa fall kan du få uppskov med betalningen eller få dela upp den, till exempel om du är arbetslös, sjuk eller inte kan betala av andra anledningar. Om du inte betalar frivilligt driver Kronofogden in böterna genom utmätning. Med utmätning menas att Kronofogden tar någonting som du äger, som betalning för böterna.

Om domen överklagats

Överklagande av domen ska skriftligen lämnas in till domstolen. I domen/beslutet framgår när du senast måste ha överklagat domen/beslutet och hur du ska göra. Om överklagandet lämnats in i tid kan du vänta med betalningen tills nästa instans beslutat i ärendet.

Om din dom ändrats av hovrätten och du har betalat in mer än det som hovrätten har dömt ut, kommer Polismyndigheten att betala tillbaka mellanskillnaden till dig.

Företagsbot

Företagsbot är en ekonomisk sanktion som kan utdömas vid brott i näringsverksamhet.

En förutsättning för att företagsbot ska vara aktuellt är att näringsidkaren inte har gjort tillräckligt för att förebygga brottsligheten. Företagsbot kan också ges till en person som haft ett särskilt ansvar för tillsyn eller kontroll av verksamheten och har begått brott i utövningen av näringsverksamheten.

En företagsbot är som lägst 5 000 kronor och som högst 10 miljoner kronor.  

Uppdaterad
2021-03-30