Tingsrätterna

Tingsrätten är den första domstolen du kommer i kontakt med i ett brottmål. Tingsrätten avgör också tvistemål mellan enskilda individer, till exempel familjemål. Tingsrätten hanterar även olika typer av ärenden, till exempel adoptioner.

Var finns tingsrätterna?

Det finns 48 tingsrätter fördelade över hela landet, från Ystad i söder till Gällivare i norr. Dessa varierar i storlek från ett tiotal anställda till flera hundra. Tingsrätterna har en lokal förankring - de mål som prövas i tingsrätten kommer från de kommuner som ingår i tingsrättens domkrets (ett geografiskt område som ingår i tingsrättens upptagningsområde, vanligtvis ett antal kommuner).

Vem möter du i tingsrätten?

På tingsrätten tjänstgör lagmän, chefsrådmän och rådmän, dvs ordinarie domare. Ordinarie domare utses av regeringen och är anställda vid domstolen. De bereder mål, fattar beslut och dömer i de olika ärenden som kommer upp i rätten. Lagmannen är tingsrättens chef.

Vid vissa tingsrätter kan du också möta tingsnotarier, fiskaler och assessorer. Det är yngre, icke ordinarie domare som tjänstgör vid tingsrätten under sin utbildning. Notarierna arbetar ofta med att förbereda mål och vara protokollförare, men de kan även fatta beslut i ärenden och döma i vissa enklare mål, till exempel bötesmål. Fiskaler och assessorer har samma arbetsuppgifter som de ordinarie domarna.

Domstolssekreterare/domstolshandläggare spelar en viktig roll vid beredning av målen. Dessutom finns det administrativ personal vid tingsrätten, som till exempel arbetar med ekonomi och personalfrågor.

Till detta kommer nämndemännen som också är knutna till tingsrätterna. Nämndemännen är lekmän, det vill säga de är inte juridiskt utbildade utan har andra yrken. De är politiskt valda representanter för befolkningen och utses av kommunfullmäktige. Deras uppgift är att medverka i arbetet med att döma i olika frågor och de utses på fyra år i taget. Läs mer under menyn Arbeta på domstol/Nämndeman.

Mål och ärenden i tingsrätten

Målen i tingsrätten delas in i tre kategorier: tvistemål, brottmål och ärenden.

Tvistemål

Många tvister har en förmögenhetsrättslig karaktär och kan handla om exempelvis krav på pengar, tolkning av ett avtal eller något annat ekonomiskt åtagande. En annan stor grupp av tvistemål är familjerättsliga tvistemål till exempel mål om skilsmässa eller mål om barns boende, umgänge och underhåll. Tingsrätten kan även besluta om att en utländsk dom kan verkställas.

Brottmål

Tingsrätterna handlägger och dömer också i brottmål. Det kan till exempel handla om vålds-, tillgrepps-, narkotika-, skatte- eller trafikbrott.

När det förekommer misstanke om brott är det polisens uppgift att utreda misstanken genom en så kallad förundersökning. Ansvarig för förundersökningen är polis eller åklagare, som också tar ställning i frågan om målet ska föras vidare till domstol. Målet förs vidare genom att åklagaren väcker åtal i tingsrätten och ett brottmål registreras.

Ärenden

Utöver tvistemål och brottmål beslutar tingsrätten i ärenden som till exempel rör adoption, förvaltare, konkurs och god man.

Publicerad
2018-09-05
Uppdaterad
2018-09-05