Många nya mål väntas till mark- och miljödomstolarna

Ett långsiktigt arbete för omprövning av vattenkraft

Regeringen antog den 25 juni 2020 Nationell plan för omprövning av vattenkraft. Syftet med den nationella planen är att ompröva vattenkraftens miljövillkor så att de leder till både största möjliga nytta för vattenmiljön och en nationell effektiv tillgång till vattenkraftsel. Planen, som har en nationell helhetssyn, beskriver hur samordningen och vägledningen inför omprövningarna ska gå till.

Ansökningarna som följer av planen kommer att ges in under 20 år, med början år 2022. Mark- och miljödomstolarna har nu till uppgift att pröva dessa ansökningar, vilket ställer krav på bedömningar av såväl tekniska frågor som hur hälsa och miljö påverkas. Det är ett stort, viktigt och långsiktigt arbete och ett stort antal mål kommer att handläggas vid mark- och miljödomstolarna och i Mark-och miljööverdomstolen.

Läs mer om mark- och miljödomstolarna

Vid mark- och miljödomstolarna och Mark- och miljööverdomstolen handläggs miljömål, fastighetsmål och mål rörande plan- och bygglagen samt vattentjänstlagen. Här hanteras frågor om tillstånd till miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet. Domstolarna överprövar också beslut från länsstyrelser, kommuner och lantmäteriet. Besluten har direkt påverkan på verksamheter som berör vattendragen och samhällsutvecklingen i Sverige.

Vattenmål

Den verksamhet vid domstolarna som gäller vatten kan handla om flera saker. Det kan vara olika former av aktiviteter som kan påverka vattens flöden, vattenområden och livet i vattnet. Det kräver tillstånd eftersom de kan få effekter på omgivningen och på miljön. Som exempel kan nämnas att bygga eller ändra dammar och kraftverk eller andra anläggningar i vatten, reglera flödet av vatten, gräva, muddra eller göra utfyllning i vattenområden.

Mark- och miljödomstolarna i Umeå, Östersund, Nacka, Växjö och Vänersborg prövar ansökningar om sådana tillstånd och överprövar också länsstyrelsers beslut om tillsyn i vattenfrågor. Mark- och miljööverdomstolen prövar mål som överklagas från mark- och miljödomstolarna.

Uppdaterad
2020-08-13