Digitaliserad helgberedskap

Digitaliserad helgberedskap handlar om att göra det möjligt för åklagare att skicka häktningsframställningar digitalt till domstol även under helger.

Varför behövs insatsen kring digitaliserad helgberedskap?

För myndigheterna i rättskedjan pågår ett omfattande utvecklingsarbete för att minska pappershanteringen. Målet är att informationen i samband med brottmål ska skickas elektroniskt, från brottsanmälan till verkställande av dom. I Sveriges Domstolar är helgberedskap ett område som påverkas av det nya arbetssättet.

I nuläget varierar det mellan domstolar hur man under helger tar emot till exempel begäran om häktning och begäran om offentlig försvarare från åklagaren. I många fall får åklagaren kontakta domstolen via telefon för att lämna sina uppgifter. Arbetet skulle bli mer enhetligt och mer rättssäkert om överlämnandet av uppgifter gjordes digitalt.

Syfte och mål

Målet för satsningen är att alla tingsrätter ska kunna ta emot till exempel häktningsframställningar digitalt även på helger. Det skulle innebära en förenkling och förbättring i hela rättskedjan. Effektiviteten och kvalitet i handläggningen skulle höjas i alla led eftersom uppgifter då bara behöver registreras en gång i rättskedjan.

Projektupplägg

Projektet pågår från mars 2019 till våren 2020 och leds av Domstolsverket. Domstolschefer från tingsrätt är med i styrgruppen och i referensgruppen finns domstolshandläggare och domare. Alla beredskapsområden har fått ge sina synpunkter i projektet. Projektet bedrivs i nära samarbete med Åklagarmyndigheten.

Elisabeth Norling, projektledare, Enheten för verksamhetsutveckling, Domstolsverket

Telefon (växel): 036 - 15 53 00

Uppdaterad
2019-11-18