Notarieprojektet

Notarierna är viktiga för Sveriges Domstolar. I notarieprojektet arbetar vi med att se över notarieanställningen, både hur rekryteringen och själva anställningen ser ut.

Varför behöver rekryteringen av notarier och anställningsformerna ses över?

Notarierna fyller en viktig funktion i Sveriges Domstolar och i rättskedjan i stort. Vägen till att bli domare går för de allra flesta via en anställning som notarie - att rätt personer får en notarieanställning är därför en viktig grund. Rekryteringen av notarier och själva anställningsformen har i princip sett likadan ut under mycket lång tid och det finns därför behov av modernisering.

Syfte och mål

Notarieprojektet syftar till att modernisera rekryteringsprocessen och att utveckla notarietjänstgöringen. Förändringarna ska långsiktigt bidra till den framtida domarförsörjningen och till rekryteringen av föredragande och beredningsjurister.

Utredning ska bland annat omfatta:
- vilka antagningskriterier som ska användas vid anställningen
- längden på tjänstgöringen
- om tjänstgöringstiden även i fortsättningen ska kunna förkortas för dem som redan vid anställningens start har erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete
- om de så kallade paket- och kombinationsanställningarna ska finnas kvar
- om betygsättningen av notarier efter fullgjord notarietjänstgöring bör förändras

Projektupplägg

Notarieprojektet startade i augusti 2018. Projektet kommer att pågå åtminstone under första halvåret 2020. Både personer från Domstolsverket och från olika domstolar är involverade och i projektet lyfts frågor i olika forum och med olika samverkansparter, till exempel Notarienämnden och aktuell facklig organisation.

Läs mer om vad som är aktuellt inom notarie-projekte:

Kontakt

Henrik Fernqvist, projektledare Domstolsverket

Notariekansliet

Telefon (växel): 036-15 53 00

Uppdaterad
2019-11-18