Riktlinjer och strategier

Strategisk inriktning för Sveriges Domstolar

Utgiven: 29 januari 2020
Typ: Styrande dokument

Sveriges domstolar - rättssäkra och oberoende

Domstolarna ansvarar för rättskipningen i Sverige. Domstolarna respekterar allas likhet inför lagen och tryggar den enskildes rättssäkerhet. Rättskipningen utövas sakligt och opartiskt. Mål och ärenden avgörs i tid med hög kvalitet och effektivt.

Sveriges Domstolars strategiska inriktning

Inledning

Sveriges Domstolars strategiska inriktning är framtagen av domstolarna och Domstolsverket i samverkan. Den innehåller vision, uppdragsbeskrivning och fem målområden med ett antal prioriterade arbeten på en strategisk nivå. Inriktningen ska användas för planering på olika nivåer i verksamheten.

Vision

Visionen Sveriges domstolar – rättssäkra och oberoende utgår från domstolarnas stabilitet. I en omvärld som är orolig och blir alltmer polariserad ska Sveriges domstolar nu och i framtiden stå för rättssäkerhet och oberoende.

Uppdragsbeskrivning

Domstolarnas uppdrag finns beskrivet i grundlagen, men även i flera lagar, förordningar och instruktioner. I den strategiska inriktningen finns en sammanfattad beskrivning av detta uppdrag:

Domstolarna ansvarar för rättskipningen i Sverige. Domstolarna respekterar allas likhet inför lagen och tryggar den enskildes rättssäkerhet. Rättskipningen utövas sakligt och opartiskt. Mål och ärenden avgörs i tid, med hög kvalitet och effektivt.

Målområden

De fem målområdena är: Domstolen i samhället, Utvecklad målhantering, Stärkt förtroende och ökad trygghet, Den attraktiva arbetsplatsen och En hållbar organisation. Varje målområde består av en målbeskrivning och ett antal prioriterade arbeten som du kan läsa mer om i pdf-filen.

En levande inriktning

Den strategiska inriktningen har inget slutdatum utan ska användas som ett levande dokument. Målen i inriktningen kommer att följas upp och vid behov kommer innehållet i inriktningen att justeras.

Riktlinjer för tolkanvändning i domstol

Utgiven: 15 november 2017 (reviderad juni 2020)
Typ: Riktlinjer

Sammanfattning

Den 15 september 2016 gav regeringen Domstolsverket i uppdrag att stödja en effektivare användning av tolkar i domstol. Domstolsverket inledde arbetet under hösten samma år.

Dessa riktlinjer har tagits fram som en del av ett större åtgärdspaket inom ramen för regeringsuppdraget. Övriga delar har bland annat bestått i att utveckla en e-utbildning om tolkar i domstol samt att utveckla och bygga ut videotekniken vid domstolarna för att möjliggöra simultantolkning på distans.

Arbetet med riktlinjerna har bedrivits i nära samarbete med representanter för elva olika domstolar. Domstolsrepresentanter har även ingått i den styrgrupp som tillsatts för uppdragets genomförande.

Riktlinjerna färdigställdes i november 2017.

Strategi för utformning av domar och beslut i Sveriges Domstolar

Bemötandestrategi för Sveriges Domstolar

Utgiven: 21 december 2010
Typ: Strategi

Uppdaterad
2021-09-14