Arbeta som notarie

En notarieanställning är inget vanligt jobb. Det praktiska arbetet under handledning varvas med både obligatoriska och frivilliga utbildningar. Du kan tjänstgöra vid tingsrätt och förvaltningsrätt. Några notarieanställningar inleds med en period vid annan statlig myndighet.

Arbetet vid domstol är ansvarsfullt och påverkar enskilda människor och samhället i stort. Förutom en bred erfarenhet av verksamheten där du arbetar, får du en bra förståelse för hela rättskedjan.

Vad gör en notarie

Oavsett om du arbetar som notarie vid tingsrätt eller förvaltningsrätt kommer du att ha många intressanta och utmanande uppgifter. Du gör bland annat rättsutredningar, upprättar förslag till domar och beslut samt för protokoll vid förhandlingar. Efter en tids tjänstgöring får du själv handlägga vissa mål och ärenden. Du får också möjlighet att leda förhandlingar i rollen som rättens ordförande.

Det praktiska arbetet varvas med både obligatoriska och frivilliga utbildningar. Du förväntas arbeta självständigt, men har hela tiden en handledare som stöttar och utvärderar din utveckling.

Mål och ärenden vid tingsrätt

Tingsrätten avgör brottmål, tvistemål, konkurser och ärenden. Beslut tas i familjemål, till exempel skilsmässor, frågor som rör föräldrar och barn, adoption, bodelning, förvaltare och god man.

I tingsrätt avgörs de flesta mål och ärenden genom det som kommer fram vid en muntlig förhandling. En stor del av tiden läggs på processföring i förhandlingssalen.

Som notarie vid tingsrätt arbetar du med att, i samråd med kollegor, förbereda mål och ärenden genom att göra rättsutredningar samt upprätta förslag till domar och beslut. Du sitter också som protokollförare i förhandlingar och efter ett tag får du möjlighet att leda förhandlingen i rollen som rättens ordförande.

Mål och ärenden vid förvaltningsrätt

Förvaltningsrätten avgör mål där någon, enskild person eller företag, har överklagat ett beslut från en myndighet. Vid förvaltningsrätt behandlas över 500 olika typer av mål och ärenden. Vanliga är skatte- och socialförsäkringsmål, ärenden som gäller försörjningsstöd, psykiatrimål och beslut om särskild vård av unga och missbrukare.

I förvaltningsrätt handläggs mål och ärenden till största delen genom skriftlig handläggning utan att parterna är närvarande. I vissa typer av mål kallas parterna till muntlig förhandling. Mål och ärenden som gäller vård innebär många gånger möten vid vårdinrättning.

Som notarie vid förvaltningsrätt arbetar du, i samråd med dina kollegor, med att förbereda mål och ärenden genom att göra rättsutredningar samt upprätta förslag till domar och beslut. Det innebär att mycket tid läggs på domskrivning. Du sitter också som protokollförare i förhandlingar och efter ett tag får du möjlighet att leda förhandlingen i rollen som rättens ordförande.

Se filmen om Emelie

Möt Emelie Norberg Kling som har varit notarie vid Nacka tingsrätt. Filmen är cirka 4 minuter. I filmen berättar Emelie om varför hon valde att arbeta som notarie, sina arbetsuppgifter och hur hon upplevede arbetet på domstolen.

Olika typer av tjänstgöring

För dig som har juristexamen finns tre olika slags notarietjänstgöring. Ordinarie tjänstgöring vid tingsrätt eller förvaltningsrätt, Kombinationstjänstgöring vid både tingsrätt och förvaltningsrätt och Pakettjänstgöring, som inleds med en period på annan statlig myndighet än domstol.

Ordinarie notarietjänstgöring, vid antingen tingsrätt eller förvaltningsrätt

Ordinarie notarietjänstgöring är den vanligaste formen av notarieanställning. Då arbetar du vid en domstol, antingen en tingsrätt eller en förvaltningsrätt under två års tid.

Ett fåtal förlängda anställningar vid specialdomstol

Det finns ett fåtal anställningar vid de fem mark- och miljödomstolarna (Nacka, Umeå, Vänersborg, Växjö och Östersund) och vid Patent- och marknadsdomstolen (Stockholm). Dessa domstolar är lokaliserade vid tingsrätterna, men är separata domstolar. Här omfattar notarieanställningarna två och ett halvt år, en längre period för att ge fördjupning i dessa rättsområden. Det innebär minst ett år på specialdomstolen och resten av tiden vid tingsrätten.

Kombinationstjänstgöring, vid både tingsrätt och förvaltningsrätt

På de orter som har både tingsrätt och förvaltningsrätt kan det finnas möjlighet att få erfarenhet från båda. Då tjänstgör du sammanlagt två och ett halvt år, varav minst tolv månader vid respektive domstol.

Pakettjänstgöring, period vid annan statlig myndighet

Pakettjänstgöring innebär att du alltid inleder din notarietjänstgöring med sex månader vid någon av nedanstående myndigheter. Därefter fortsätter du som notarie vid en domstol, antingen tingsrätt eller förvaltningsrätt i arton månader. Den totala tiden blir två år.

  • Allmänna reklamationsnämnden
  • Försäkringskassan
  • Justitiekanslern
  • Justitieombudsmannen
  • Kriminalvården
  • Kronofogdemyndigheten
  • Migrationsverket
  • Pensionsmyndigheten
  • Åklagarmyndigheten

Om du arbetar ett halvår som notarie på en annan statlig myndighet får du god inblick även i andra rättsområden. Uppgifterna kan handla om att göra rättsutredningar, att arbeta med normtillämpning, att bereda och föredra ärenden. Uppgifterna varierar naturligtvis beroende på vilken myndighet du tjänstgör vid.

Du som har denna form av anställning kan behöva tjänstgöra på två olika orter, en där den statliga myndigheten finns och en där domstolen finns.

Vanligtvis två år

Tjänstgöringsperioden är två år för ordinarie notarieanställning vid tingsrätt och förvaltningsrätt, som är den vanligaste typen av anställning.

Mer om tjänstgöringens längd

Pakettjänstgöring, som inleds med ett halvår vid en annan statlig myndighet för att sedan fortsätta på tingsrätt eller förvaltningsrätt, pågår under totalt två år.

Vid tingsrätter, där mark- och miljödomstolar samt Patent- och marknadsdomstolen finns, ska den ordinarie notarietjänstgöringen innehålla minst ett år på specialdomstolen och resten av tiden vid tingsrätten. Då blir den totala anställningstiden två och ett halvt år.

Kombinationstjänstgöring pågår under totalt två och ett halvt år, uppdelat på tingsrätt och förvaltningsrätt. Du tjänstgör minst ett år på den ena domstolen och resten av tiden på den andra.

Fördelar med full tjänstgöringstid?

Under notarietiden är det många utbildningsmoment som ska hinnas med och man tilldelas efterhand olika behörigheter för att hantera egna mål och hålla egna förhandlingar i rollen som rättens ordförande. Man ges bäst förutsättningar till detta om man har så lång tjänstgöringstid som möjligt vid domstolen.

Finns det möjlighet att få förkortad notarieanställning?

Ja, det är fortfarande möjligt att få en förkortad notarieanställning med maximalt sex månader. Det gäller dig som efter din examen har haft ett kvalificerat juridiskt arbete. En sökande som önskar begära tillgodoräknande måste ange detta i sin ansökan.  

Observera att någon ändring inte kan göras i efterhand!

Handledning och utbildning

Under notarietiden har du en särskilt utsedd handledare som ska vara ett stöd för dig i din utveckling. Du får även obligatorisk notarieutbildning som syftar till att rusta dig för de uppgifter som möter dig under din tjänstgöring. Den består av en del som är lika för alla notarier och en del som är anpassad till tingsrätt respektive förvaltningsrätt.

Om handledning

Som notarie får du en egen handledare, en domare, som ska vara ett personligt stöd. Syftet är att bidra till att utveckla och stärka dig i din yrkesroll, som ett komplement till återkopplingen i det dagliga arbetet. Du ska kunna använda dina kunskaper och erfarenheter i praktiken. Du kan även vända dig till handledaren med frågor som inte rör det praktiska arbetet.

Under notarietiden får du också, i flera uppföljningssamtal med din handledare eller annan domare, återkoppling på hur det går.

Utbildning för notarier vid tingsrätt

Obligatorisk gemensam del

Alla notarier får två dagars introduktionsutbildning som är lika för alla notarier och grundläggande introduktion i till exempel handläggningsfrågor, domarrollen, offentlighet och sekretess samt service och bemötande.

Därefter ser den obligatoriska utbildningen olika ut beroende på om du arbetar vid tingsrätt eller förvaltningsrätt.

Utbildning för notarie vid tingsrätt

Handläggningskurs 3 dagar

Kursen ger dig kunskaper i bland annat processuella frågor, bevisfrågor och domskrivning. 

Kursen riktar sig till notarier som har tjänstgjort i cirka tre månader.

Behörighetskurs 3 dagar

Kursen förbereder dig för de nya arbetsuppgifter som följer med behörigheten att på eget ansvar handlägga och avgöra mål. 

Kursen riktar sig till notarier som har tjänstgjort mellan sex och tolv månader.

Andra utbildningar på domstol

Varje domstol ordnar oftast egna utbildningar för sina notarier. Det kan till exempel handla om förändringar i lagstiftningen, praxisbildning, genomgång och diskussioner kring särskilt viktiga rättsfall.

Utbildning för notarier vid förvaltningsrätt

Obligatorisk gemensam del

Alla notarier får två dagars introduktionsutbildning som är lika för alla notarier och grundläggande introduktion i till exempel handläggningsfrågor, domarrollen, offentlighet och sekretess samt service och bemötande.

Därefter ser den obligatoriska utbildningen olika ut beroende på om du arbetar vid tingsrätt eller förvaltningsrätt.

Utbildning för notarie vid förvaltningsrätt

Förvaltningsprocessrätt och handläggningsfrågor 2 dagar

Kursen ger dig grundläggande kunskaper i förvaltningsprocessrätt samt kunskaper om hur du handlägger ett mål från rättsutredning till föredragning.

Kursen riktar sig till notarier som har tjänstgjort mellan en och två månader.

Socialförsäkringsrätt 2 dagar

Riktar sig till notarier som snart ska börja eller nyligen har börjat arbeta med socialförsäkringsmål. 

Notarierna bör ha tjänstgjort i minst tre månader innan kursen.

Skatterätt 2 dagar

Ger dig verktyg för att kunna ta sig an de vanligast förekommande typerna av skattemål. 

Notarierna bör ha tjänstgjort i minst tre månader innan kursen.

Behörighetskurs 3 dagar

Förbereder dig för de nya arbetsuppgifter som följer med behörigheten att på eget ansvar handlägga och avgöra mål.

Kursen riktar sig till notarier som har tjänstgjort mellan sex och tolv månader.

Andra utbildningar på domstol

Varje domstol ordnar oftast egna utbildningar för sina notarier. Det kan till exempel handla om förändringar i lagstiftningen, praxisbildning, genomgång och diskussioner kring särskilt viktiga rättsfall.

Sommarnotarie – ger meritpoäng

Du som ännu inte tagit examen kan jobba som notarie vid en domstol under ett antal sommarveckor. Precis som vid vanlig notarietjänstgöring får du arbeta med rättsutredningar, upprätta förslag till domar och beslut samt föra protokoll vid muntliga förhandlingar.

Att vara sommarnotarie ger meritpoäng som räknas om du vill söka ordinarie notarieanställning.

Sommarnotarie - om att ansöka

Anställningar som sommarnotarie annonseras och hanteras av respektive domstol, inte av Notariekansliet på Domstolsverket. 

Du kan se och söka lediga anställningar som sommarnotarie via länken nedan och/eller på domstolarnas egna webbplatser.

Uppdaterad
2023-02-09