Pressmeddelande

Hammarslag mot huvudet bedöms som grov misshandel trots invändning om nödvärn

Den 31 augusti 2020 kallades polis och ambulans till en lägenhet på Älvsbacka i Skellefteå på grund av att en svårt skadad man behövde vård. När polisen kom till platsen ville lägenhetsinnehavaren ha hjälp med att hålla fast den skadade mannen, som han gett flera slag i huvudet med en hammare.

Beställa dom

Skelleftea.tingsrätt@dom.se

Mål B 1022-20

Lägenhetsinnehavaren har hävdat nödvärn och beskrivit en situation där en manlig bekant kom objuden till lägenheten och stannade kvar trots att han blev ombedd att gå. Enligt lägenhetsinnehavaren blev mannen sedan både hotfull och ”psykotisk” och attackerade lägenhetsinnehavaren, som slog honom i huvudet med en hammare för att skydda sig själv och en kvinna som också befann sig i lägenheten. Lägenhetsinnehavaren erkänner att han slog ett tiotal slag i huvudet på mannen med en hammare, men menar att han gjorde det för att skydda sig själv och kvinnan och inte hade något annat reellt handlingsalternativ. Det var lägenhetsinnehavarens kvinnliga gäst som larmade 112. Tingsrätten godtar i huvudsak lägenhetsinnehavarens beskrivning av hur han uppfattat situationen, men finner trots det att han använt sig av mer våld än vad som kan anses försvarligt och att han därför inte kan gå fri från ansvar för brott. Situationen har enligt tingsrätten varit sådan att han, i vart fall efter ett tag, borde ha kunnat besinna sig och välja andra handlingsalternativ. Enligt tingsrätten kunde han ha valt ett mindre allvarligt våld eller lämnat lägenheten. Misshandeln bedöms som grov då tingsrätten finner att hammarslag mot huvudet är både ett livsfarligt och särskilt hänsynslöst våld.

Påföljden bestäms till fängelse i ett år och åtta månader. Han döms i samma mål även för vissa andra brott, bland annat narkotikabrott.

Faktaruta

Rätt till nödvärn föreligger mot ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp på person eller egendom (24 kap. 1 § brottsbalken).

Den som i nödvärn begår en annars brottslig gärning döms inte för brott om agerandet med hänsyn till angreppets beskaffenhet, det angripnas betydelse och omständigheterna i övrigt inte är uppenbart oförsvarligt. Detsamma gäller om någon, om än felaktigt, uppfattat situationen så att han befunnit sig under ett sådant angrepp (s.k. putativt/inbillat nödvärn). En invändning om att det förelegat nödvärnsrätt ska motbevisas av åklagaren om den inte är uppenbart ogrundad.

Om någon har använt mer våld än vad nödvärnsrätten i det enskilda fallet kan medge ska hen ändå vara fri från straffrättsligt ansvar om omständigheterna varit sådana att han svårligen kunnat besinna sig (24 kap. 6 § brottsbalken).

Uppdaterad
2020-11-02