Södertörns tingsrätt avslår begäran om att avvisa Encrobevisning

Mål: B 3712-21
Tingsrätten har idag beslutat att avslå begäran om att avvisa åklagarens bevisning i det s.k. Encro-målet.

I samband med att åtal kom in begärde flera tilltalade att åklagarens Encrobevisning skulle avvisas, bl.a. eftersom den inhämtats felaktigt av franska myndigheter och i strid med svensk lagstiftning. Åklagaren motsatte sig begäran.

Tingsrätten har nu avslagit de tilltalades begäran. Enligt tingsrätten har det inte framkommit något som talar för att materialet tillförts utredningen i strid med gällande lag och internationella överenskommelser. Tingsrätten anser inte heller att det som förts fram om materialets uppkomstsätt eller övriga argument som försvararna gjort gällande medför att bevisningen ska avvisas.

- Vårt beslut innebär att åklagaren tillåts lägga fram materialet som bevisning i målet. Det blir sedan upp till tingsrätten att bedöma vilket värde bevisningen får, säger rådmannen Kian Amraée, som är en av två juristdomare i målet.

Faktaruta

Med Encrobevisning avses utdrag från chattar och konversationer som förts med s.k. Encrotelefoner och som åklagaren åberopat som bevisning i målet.