Stort antal personer dömda för allvarlig nätverksbrottslighet

Mål: B 3712-21, B 11907-20, B 5660-21
Tingsrätten har idag dömt ledaren för Vårbynätverket till fängelse i 17 år och 10 månader. Ytterligare 26 personer har dömts för allvarlig brottslighet, som begåtts inom nätverk eller haft koppling till nätverkskriminalitet under våren 2020. Majoriteten av brotten har haft koppling till Vårbynätverket.

Huvudförhandlingen har utgjorts av olika brottmål med samband och har pågått mellan den 15 februari 2021 och den 23 juni 2021. Tingsrätten har nu meddelat en gemensam dom, omfattande det s.k. Encromålet (B 3712–21), delar av det s.k. Beslagsmålet (B 11907–20) och ett mål angående försök till mord m.m. (B 5660–21). Målen har handlagts gemensamt då vissa personer varit aktuella i två eller flera mål.

Målen har inbegripit påståenden om omfattande och mycket allvarlig nätverksbrottslighet. Enligt tingsrättens bedömning har de dömda begått brott såsom försök till mord, medhjälp till försök till mord, stämpling till mord, synnerligen grovt vapenbrott, synnerligen grovt narkotikabrott, grovt vapen- och narkotikabrott, människorov, rån, försök till grov utpressning, allmänfarlig ödeläggelse och grovt penningtvättsbrott m.m.

- Tingsrätten anser att det är bevisat att det finns ett välorganiserat nätverk bestående av personer med kopplingar till Vårby, Vårberg och Alby (Vårbynätverket), säger rådmannen Kian Amraée, en av juristdomarna i målen. Detta nätverk har varit hierarkiskt byggt med en tydligt utpekad ledare som haft underordnade på olika nivåer. Vårbynätverket har också samarbetat med personer med kopplingar till andra nätverk för att kunna genomföra sin brottslighet, fortsätter Kian Amraée.

En viktig fråga i målen har varit hur Encrobevisningen ska hanteras. Rätten har accepterat bevisningen och lagt den till grund för sin bedömning i målen.

- Tingsrätten har funnit att Encrobevisningen haft verklighetsförankring och bedömt den som tillförlitlig, säger rådmannen Kian Amraée.

Påföljden avseende 26 av de tilltalade har bestämts till fängelse från 6 månader och upp till 17 år och 10 månader. Därutöver har en person dömts till sluten ungdomsvård och en annan person till dagsböter. Tingsrätten har i förekommande fall beaktat de dömdas unga ålder samt den tid de tilltalade varit häktade med restriktioner, vilket har medfört kortare straff. 23 av de dömda ska vara fortsatt häktade.

Den 23-årige rapartist som varit åtalad för sin inblandning i brott mot en annan rapartist, som var 17 år vid gärningen, har dömts för förberedelse till människorov till fängelse i 10 månader. En annan 26-årig rapartist har dömts för medhjälp till människorov och medhjälp till rån som begåtts mot ovannämnda 17-åring, till fängelse i två och ett halvt år.

För mer information, se bifogad sammanfattning av domen.

Tingsrättens dom tillhandahålls på begäran kostnadsfritt per e‑post. Den som vill få en papperskopia/utskrift av domen debiteras enligt 16 § avgiftsförordningen (1992:191). Domen omfattar 454 sidor och avgiften uppgår till 938 kr.

Faktaruta

Encrobevisning

Med Encrobevisning avses EncroChat-meddelanden som förts med s.k. Encrotelefoner och som åklagaren åberopat som bevisning i målet.

Ungdomsreduktion av straff

Om gärningsmannen var under 21 år gammal när brottet begicks ska hans ungdom beaktas vid straffmätningen. Detta följer av brottsbalken. Enligt praxis ska straffreduktionen bli större desto yngre personen är.

Ett riktmärke brukar vara att straffet för en 15-åring sätts till cirka en femtedel av det straff som en person som var 21 år eller äldre skulle få. På motsvarande sätt reduceras straffet för en 19-åring till cirka två tredjedelar.

Bestämma straff för flera brott

När någon döms för flera brott ska domstolen bestämma ett gemensamt straff för brotten. Det går till så att straffvärdet för det allvarligaste brottet används som utgångspunkt. Till det läggs sedan en andel av straffvärdet för övriga brott. Andelen blir mindre och mindre för varje brott. Det finns olika metoder för hur beräkningen närmare ska göras. Det är dock aldrig en exakt matematisk beräkning, utan domstolen måste alltid i slutändan göra en rimlighetsbedömning.