Den så kallade Nytorgsmannen döms för ett stort antal sexualbrott

Mål: B 7816-20
Tingsrätten har idag dömt den så kallade Nytorgsmannen till fem års fängelse för 35 olika brott. Han döms också att betala skadestånd med drygt 1,1 miljoner kronor.

Mannen har varit åtalad för brott under 26 åtalspunkter. Av dessa har 24 avsett våldtäkter, varav en grov våldtäkt. Tingsrätten dömer nu mannen för sju våldtäkter, varav tre fall av det som kallas våldtäkt av normalgraden, två mindre grova våldtäkter och två oaktsamma våldtäkter. Han döms också för åtta sexuella övergrepp, sex sexuella ofredanden, en grov fridskränkning och viss annan brottslighet. Han döms för brott mot 19 olika målsägande till fem års fängelse.

Mannen frikänns från åtalet avseende åtta våldtäkter mot fem olika målsägande. En av de våldtäkterna har av åklagaren bedömts som grov.

Mannen ska betala skadestånd på sammanlagt drygt 1,1 miljoner kronor.

- Tingsrätten har i stor utsträckning bedömt att åtalet är styrkt, men inte delat åklagarens syn på hur brotten ska rubriceras. Flera av de brott som åklagaren bedömt som våldtäkter har tingsrätten bedömt som sexuella övergrepp. Vissa av dem har bedömts som sexuella ofredanden. Att mannen filmat en del av brotten har inte påverkat rubriceringen, men däremot straffvärdet, säger Kajsa Hällje, en av juristdomarna och ordförande i målet.

För mer information, se bifogad sammanfattning av domen.

Tingsrättens dom tillhandahålls på begäran kostnadsfritt per e-post. Den som vill få en papperskopia/utskrift av domen debiteras enligt 16 § avgiftsförordningen (1992:191). Domen omfattar 135 sidor och avgiften uppgår till 300 kr.

Domen kan beställas från tingsrätten, avdelning 2, på sodertorns.tingsratt.avdelning2@dom.se eller på 08-561 660 20.

Faktaruta

Gradindelningarna för våldtäkt

Våldtäkt

Den som, med en person som inte deltar frivilligt, genomför ett samlag eller en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag, döms enligt 6 kap. 1 § första stycket brottsbalken för våldtäkt till fängelse i lägst två år och högst sex år.

Mindre grov våldtäkt

Om våldtäktsbrottet med hänsyn till omständigheterna är att anse som mindre grovt döms enligt 6 kap. 1 § andra stycket brottsbalken för mindre grov våldtäkt till fängelse i högst fyra år.

Grov våldtäkt

Om våldtäktsbrottet med hänsyn till omständigheterna är att anse som grovt döms enligt 6 kap. 1 § tredje stycket brottsbalken för grov våldtäkt till fängelse i lägst fem och högst tio år.

Oaktsam våldtäkt

Den som begår en gärning som avses i 1 § och är grovt oaktsam beträffande omständigheten att den andra personen inte deltar frivilligt, döms enligt 6 kap. 1 a § brottsbalken för oaktsam våldtäkt till fängelse i högst fyra år.

Sexuellt övergrepp

Den som, med en person som inte deltar frivilligt, genomför en annan sexuell handling än som avses i 1 §, döms enligt 6 kap. 2 § brottsbalken för sexuellt övergrepp till fängelse i högst två år.

Sexuellt ofredande

Den som genom ord eller handlande ofredar en person på ett sätt som är ägnat att kränka personens sexuella integritet döms enligt 6 kap. 10 § andra stycket brottsbalken för sexuellt ofredande till böter eller fängelse i högst två år.

Bestämma straff för flera brott

Den så kallade asperationsprincipen

När någon döms för flera brott ska domstolen bestämma ett gemensamt straff för brotten. Det går till så att straffvärdet för det allvarligaste brottet används som utgångspunkt. Till det läggs sedan en andel av straffvärdet för övriga brott. Andelen blir mindre och mindre för varje brott. Det finns olika metoder för hur beräkningen närmare ska göras. Det är dock aldrig en exakt matematisk beräkning, utan domstolen måste alltid i slutändan göra en rimlighetsbedömning. 

Domstolens möjlighet att överskrida straffmaximum

Enligt 26 kap. 2 § brottsbalken får fängelse användas som gemensamt straff för flera brott, om fängelse kan följa på något av brotten. Av samma bestämmelse framgår det att domstolen får döma ut ett längre straff än vad som gäller för det allvarligaste brottet. Hur mycket domstolen får överskrida straffmaximum beror på det aktuella brottets straffskala.

Exempel: Om det svåraste straffet för ett brott som den tilltalade döms för är fängelse i fyra år eller längre, men inte uppgår till fängelse i åtta år, får domstolen överskrida det svåraste straffet med högst två år.