När du fått en förfrågan

Här finns information som kan vara bra för dig som tolk att veta när du har fått en förfrågan om ett uppdrag från domstol.

Förfrågan

Vid en förfrågan blir du som tolk ombedd att svara på följande:

 • Domstolens referens (målnr/beställare)
 • Namn och kontaktuppgifter
 • Kompetens (din kompetens som tolk)
  • Rättstolk
  • Auktoriserad tolk
  • Utbildad tolk
  • Övrig tolk
 • Inställelsesätt (hur du kan tänka dig delta som tolk):
  • På plats
  • Via video-konsekutivt
  • Via video-Simultant
  • Via telefon
 • Uppskattade kostnader utöver tolkarvode (till exempel restid och utlägg)
  Ange noll kronor om det inte är några uppskattade reskostnader.

Beställning

Beställningen kan vara muntligen eller skriftligen. Den kan även vara via SMS.

Hur väljer domstolen vem som ska tolka?

Varje domstol väljer själv hur den vill beställa en tolk.

Det kan vara genom en direktförfrågan till en tolk som finns registrerad hos Kammarkollegiet.

Domstolen kan också skicka ut en förfrågan till flera tolkar samtidigt för att se vem som är tillgänglig och kan ta uppdraget.

Domstolen kan också vända sig till en tolkförmedling.

I första hand ska domstolen alltid välja en rättstolk. Om det inte är möjligt ska domstolen välja en tolk med högsta möjliga kompetens.

Statligt ramavtal för tolkförmedlingstjänster

Kammarkollegiet har ansvaret för den statliga inköpssamordningen när det gäller tolkförmedlingstjänster. Från och med den 1 februari 2019 gäller ett nytt ramavtal för tillhandahållande och förmedling av tolkförmedlingstjänster. Ramavtal påverkar inte domstolens möjlighet att anlita tolk utan att gå via tolkförmedling. Domstolen kan alltid direkt vända sig till en tolk och förordna denne för tolkuppdraget.

För mer information om ramavtalet se webbplatsen www.avropa.se.

Domstolsverkets riktlinjer för tolkanvändning

Domstolsverkets uppfattning är att domstolen i första hand bör anlita en auktoriserad tolk som har fått bevis om speciell kompetens som rättstolk. I andra hand bör en auktoriserad tolk utan speciell kompetens anlitas. Om det inte är möjligt att anlita en auktoriserad tolk får annan tolk anlitas, t.ex. en tolk som genomgått en s.k. sammanhållen grundutbildning. För att tolken ska kunna förbereda sig och fullgöra sitt uppdrag kan det ibland vara lämpligt att viktigare handlingar i målet (t.ex. stämningsansökan, underinstansens dom eller beslut, överklagandeskrivelser m.m.) skickas till tolken i förväg.
Vilken information tolken behöver få del av för att kunna fullgöra sitt uppdrag och på vilket sätt handlingar bör förmedlas till tolken före en förhandling får avgöras efter en bedömning i varje enskilt fall. Domstolen bör dock så långt det är möjligt att tillmötesgå en tolks begäran om att före förhandlingen få ta del av relevanta handlingar i målet (se Justitiekanslerns beslut den 23 oktober 2013, dnr 3535-13-21).

Förordnade tolkar är uppdragstagare hos domstolen och omfattas därför, enligt beslut av Justitiekanslern, av samma sekretessregler som domstolens anställda (se bl.a. ovan nämnda beslut av Justitiekanslern den 23 oktober 2013).

För mer information se Domstolsverkets riktlinjer för tolkanvändning.

Kammarkollegiets nationella tolkregister

På Kammarkollegiets webbplats finns uppgift om på vilka språk auktoriserade tolkar finns att tillgå samt information om god tolksed. Där finns även ett sökbart register (nationellt tolkregister) med kontaktuppgifter till auktoriserade tolkar i olika språk. Det går även att särskilt söka efter auktoriserade tolkar med speciell kompetens som rättstolk.

Registret omfattar även utbildade tolkar. En utbildad tolk är en tolk som har genomgått viss utbildning eller tolk som efter validering bedömts ha motsvarande kunskaper. Vilken utbildning eller vilka kunskaper en person ska ha för att få vara med i registret framgår av Kammarkollegiets föreskrifter om register över utbildade tolkar.

Uppdaterad
2021-12-28