Massutskick av kravbrev för fildelning av film – Bulk distribution of demand letters for file-sharing of films

Klargörande av Patent- och marknadsdomstolens roll - Clarification of the role of the Patent and Market Court

I media – främst SVT – förekommer just nu rapportering om massutskick av kravbrev till enskilda för påstådd olovlig fildelning av film. Enligt uppgifter förekommer att det i breven hänvisas till Patent- och marknadsdomstolen. Många personer som fått kravbrev hör också av sig hit till domstolen. Domstolen vill därför klargöra några saker.

Patent- och marknadsdomstolen har inte något med de aktuella kravbreven att göra. Domstolen prövar däremot vissa ärenden om s.k. informationsförelägganden och kravbreven kan ha viss koppling till beslut som domstolen har meddelat i dessa ärenden.

Lagstiftningen och förfarandet kring informationsförelägganden

I de olika lagar som skyddar immateriella rättigheter - bl.a. upphovsrättslagen - finns regler om informationsförelägganden. Denna lagstiftning bygger på ett EU-direktiv och kallas ibland för IPRED-lagstiftningen. Enligt lagstiftningen kan domstolen - på begäran av en rättighetshavare - bl.a. förelägga en internetoperatör att ge rättighetshavaren information om vem som står som innehavare av ett visst internetabonnemang (dennes namn och adress). För att få till stånd ett sådant föreläggande krävs att rättighetshavaren visar sannolika skäl för att abonnemanget har använts för att begå ett immaterialrättsintrång (exempelvis använts för att olovligen tillgängliggöra en film på internet).

Bifaller domstolen begäran ska uppgifterna om abonnentens namn och adress lämnas till rättighetshavaren och inte till domstolen. Domstolen har alltså inte tillgång till dessa uppgifter och vet därför inte vilka personer som står som innehavare av internetabonnemangen. Berörda abonnenter ska dock få en underrättelse från sin egen internetoperatör. Underrättelsen ska skickas tidigast efter en månad och senaste efter tre månader från det att uppgiften lämnades ut. Tanken är att rättighetshavaren kan använda uppgifterna bl.a. för att undersöka det eventuella intrånget och säkerställa rätten till eventuell ersättning.

Patent- och marknadsdomstolens prövning - innebörden av ett informationsföreläggande

  • Ett beslut om informationsföreläggande från domstolen innebär alltså att domaren har ansett att det är sannolikt att det har begåtts ett immaterialrättsintrång med användning av det aktuella internetabonnemanget.
  • Domstolen har däremot inte prövat om det är fullt bevisat att något intrång har skett eller vem som i så fall kan hållas ansvarig för detta intrång.
  • Domstolen har heller inte tagit ställning till någon ersättningsfråga, varken om någon ersättning ska betalas eller vilket belopp som i så fall är skäligt.

There are currently reports in the media – especially SVT [a public service broadcaster] – about mass distribution of demand letters to private individuals for alleged unlawful file-sharing of films. According to
information received, these demands may refer to the Patent and Market Court. Many people who have received demand letters also turn to the Court. The Court therefore wishes to clarify some points.

The Patent and Market Court has nothing to do with the demand letters concerned. However, the Court deal with matters concerning 'the right to information' and the demand letters may have some link to orders issued by the Court in these matters.

Legislation and procedure concerning the right to information

Various laws protecting intellectual property rights - including the Copyright Act - contain rules about the right to information. This legislation is based on an EU Directive and is sometimes called the IPRED [Intellectual Property Rights Enforcement Directive] legislation. Under the legislation the Court has, for instance, the authority to order - at the request of a right holder - an internet service provider to give the right holder information about who is noted as the holder of a particular internet subscription (their name and address). To obtain such an order the right holder must show probable cause that the subscription has been used to commit an infringement of an intellectual property right (has, for example, been used to make a film available unlawfully on the internet).

If the Court grants the request, the information about the subscriber's name and address is provided to the right holder and not to the Court. Therefore, the Court does not have access to this information and does not know which persons are the holders of the internet subscriptions in question. However, the subscribers concerned shall receive a notification from their internet service provider. This notification shall be sent to them no earlier than one month and no later than three months after the information was released. The idea is that the right holder can use the information for example to examine the potential infringement and secure their right to potential compensation.

Examination by the Patent and Market Court - the meaning of an order on the right to information

- A decision by the Court to grant an application on the right to information means that the judge has come to the conclusion that it is probable that an infringement of intellectual property rights has been committed using the internet subscription concerned.

- However, the Court has not examined whether there is full proof that an infringement has occurred or who can, in that case, be held responsible for the infringement.

- Nor has the Court taken a position on any question of compensation, neither if any compensation should be paid or what amount is reasonable in that case.

Uppdaterad
2019-07-01