Mark- och miljödomstol

Mark- och miljödomstolarna är särskilda domstolar som handlägger mål som till exempel gäller miljö- och vattenfrågor, fastighetsbildning och plan- och byggärenden.

De fem mark- och miljödomstolarna är en del av tingsrätterna i Nacka, Vänersborg, Växjö, Umeå och Östersund. Mark- och miljööverdomstolen är en del av Svea hovrätt.

Domstolarna bildades den 2 maj 2011 och ersatte bland annat de tidigare fastighetsdomstolarna och miljödomstolarna.

Typiska mål

Det förekommer olika typer av mål och ärenden. Några exempel är:

  • tillstånd till vattenverksamhet samt till miljöfarlig verksamhet
  • frågor om hälsoskydd, naturvård, renhållning, förorenade områden och farligt avfall
  • skadestånds- och ersättningsfrågor med miljöanknytning
  • frågor om bygg-, rivnings och marklov enligt plan- och bygglagen
  • tomträttsmål
  • överklagande av planärenden
  • mål enligt fastighetsbildnings-, anläggnings och ledningsrättslagen
  • expropriationsmål
  • tvister om vatten och avlopp enligt lagen om allmänna vattentjänster (från och med den 1 januari 2016)

Så inleds ett mål

Ett mål eller ärende kan inledas genom en ansökan om tillstånd till vattenverksamhet eller miljöfarlig verksamhet. Det kan också handla om ett överklagande av ett beslut från en kommun eller en förvaltningsmyndighet, till exempel ett bygglov. I vissa fall inleds ett mål genom en ansökan om stämning.

Så avgörs målen

Vid avgörandet av mål och ärenden är såväl den juridiska kompetensen som expertkunskapen inom verksamhetsområdet viktig. Lagfarna domare dömer tillsammans med tekniska råd och i vissa mål med särskilda ledamöter.

De tekniska råden, som är anställda vid domstolen, har teknisk eller naturvetenskaplig utbildning. De särskilda ledamöterna tillför sakkunskap inom det område som målet eller ärendet gäller. De är inte anställda på domstolen, utan arbetar på uppdrag. Nämndemän dömer inte i mark- och miljödomstolar.

Mark- och miljööverdomstolen publicerar löpande avgöranden på sin webbplats.

Publicerad
2018-09-05
Uppdaterad
2018-09-05