Beställ avgöranden

Avslutade och pågående mål

Vill du ta del av handlingar i pågående mål kontaktar du den handläggande avdelningen. För beställning av domar och andra handlingar i avslutade mål kan du mejla till arkivet.svea@dom.se.

När det är lämpligt expedieras beställda kopior via e-post.

Vi vill uppmärksamma beställare att e-post till domstolen blir en allmän handling. Detsamma gäller e-postloggen. Vill du vara anonym rekommenderar vi dig att ringa eller besöka arkivet.

Avdelning 1 
svea.avd1@dom.se

Avdelning 2, Patent- och marknadsöverdomstolen vid Svea hovrätt 
svea.avd2@dom.se

Avdelning 3 
svea.avd3@dom.se

Avdelning 4 
svea.avd4@dom.se

Avdelning 5 
svea.avd5@dom.se

Avdelning 6, Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt 
svea.avd6@dom.se

Avdelning 7
svea.avd7@dom.se

Avdelning 8
svea.avd8@dom.se

E-post: arkivet.svea@dom.se

Telefon: 08-561 673 30. Telefontid: vardagar kl. 09.00-12.00.
Postadress: Svea hovrätt, Arkivet, Box 2290, 103 17 Stockholm

Besöksadress: Birger Jarls torg 10. Arkivet är öppet för allmänheten vardagar mellan kl. 08.00-16.30.
Arkivet finns i Schering Rosenhanes palats.

Avgifter

Svea hovrätt tar ut avgift för kopior av handlingar enligt avgiftsförordningen (1992:191). Betalning sker mot faktura som skickas av Domstolsverket.

Papperskopior: Nio sidor är gratis, den tionde sidan kostar 50 kronor och varje sida därutöver 2 kronor styck.

Fax: Avgift tas ut som för papperskopior.

E-post: Enstaka handlingar som finns lagrade i elektronisk form kan e-postas kostnadsfritt. En avgift tas ut för beställningar som omfattar tio handlingar eller mer. Avgiften är 50 kr för den tionde handlingen och 2 kr för varje handling därutöver.

Inskanning: För inskanning av handlingar tas samma avgift ut som för papperskopior. Nio sidor är gratis, den tionde sidan kostar 50 kronor och varje sida därutöver 2 kronor styck.

Ljudfiler på CD/DVD-skiva: Avgift tas ut med 120 kronor.

CD/DVD-skiva: Avgift tas ut som för e-post plus 10 kronor.

Porto: Eventuell kostnad för porto och postförskott tillkommer.

Om handlingarna

Dömande verksamhet: Domstolsarkivet innehåller handlingar från 1981 och framåt. Äldre material har levererats till Riksarkivet. De vanligaste handlingstyperna är dom- och beslutsböcker, akter och dagboksblad. Vid hovrätten förekommer fyra olika målgrupper: brottmål, miljömål, tvistemål och övriga mål.

Administrativ verksamhet: I arkivet finns administrativa handlingar från 1990 och framåt. Äldre handlingar har levererats till Riksarkivet. De vanligaste handlingstyperna är protokoll, diarieförda ärenden samt personalakter.

Statens ansvarsnämnd: Myndigheten, som leds av en nämnd, inrättades den 1 januari 1976. Dess uppgift är att besluta i frågor om disciplinansvar, åtalsanmälan, avskedande m.m. när det gäller statligt anställda i högre befattning. De vanligaste handlingstyperna i arkivet är ansvarsärenden och protokoll.

Bostadsdomstolen: Alla handlingar tillhörande Bostadsdomstolen har levererats till Riksarkivet.

Vattenöverdomstolen: Alla handlingar tillhörande Vattenöverdomstolen har levererats till Riksarkivet.

Sökmöjligheter

Sveriges Domstolar har ett eget digitalt verksamhetsstöd kallat Vera. I Vera kan brottmål återsökas fem år efter att de har avslutats. Tvistemål, övriga mål och miljömål kan återsökas i nio år. Man kan bl.a. söka på målnummer, parternas namn och personnummer, avgörandedatum samt tingsrättens målnummer.

När de nio resp. fem åren har gått gallras samtliga uppgifter enligt förordningen (2001:639) om registerföring i allmänna domstolar.

Innan uppgifterna om målen raderas ur systemet, skrivs de ut på papper i form av dagboksblad, innehållsförteckningar till dom- och beslutsböcker samt partsregister i avslutade respektive inkomna mål. Inga register tas dock ut för brottmål eftersom lagstiftningen inte medger att sådana register bevaras.

Varje myndighet inom Sveriges Domstolar har ett eget arkiv. För att hitta den handling du söker måste du därför vända dig till den domstol där målet har handlagts.

Gallring av handlingar

I mål som avvisats eller inte beviljats prövningstillstånd avlägsnas och förstörs (gallras) hela akten tio år efter att domen/beslutet har vunnit laga kraft. Originaldomar/beslut bevaras dock alltid. I andra mål gallras endast vissa handlingar. Exempel på handlingar som gallras är förelägganden, kallelser och belastningsregisterutdrag. Ljud- och bildupptagningar från förhandlingar gallras sex veckor efter att domen/beslutet i målet vunnit laga kraft.

Publicerad
2019-08-20
Uppdaterad
2019-08-20