Information om Svea hovrätts personuppgiftsbehandling

Svea hovrätt är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker hos domstolen. Hovrätten behandlar personuppgifter i dömande och administrativ verksamhet.

Om du har lämnat eller kommer att lämna uppgifter om dig själv till hovrätten är det viktigt att du tar del av informationen nedan.

Om du har frågor

Om du har frågor om hovrättens personuppgiftsbehandling kan du vända dig till domstolens dataskyddsombud Sven Johannisson, se kontaktuppgifter till höger.

Information till dig som registrerad

Enligt gällande regler om dataskydd har du som registrerad rätt att få information om hovrättens behandling av dina personuppgifter. Information ska också lämnas bl.a. om ändamålen med behandlingen. Personuppgifter kan under vissa förutsättningar på din begäran rättas, kompletteras eller raderas. Behandlingen av uppgifterna kan också begränsas.

I flikarna till vänster finns olika informationsavsnitt beroende på i vilket sammanhang du har lämnat eller kommer att lämna uppgifter om dig själv till hovrätten.

Du har rätt att klaga till Datainspektionen

Om du anser att domstolen har behandlat dina personuppgifter på ett sätt som står i strid med bestämmelser om behandling av sådana uppgifter, kan du vända dig till Datainspektionen med klagomål. Datainspektionen får dock inte pröva ett klagomål som avser den dömande verksamheten.

Du kan komma i kontakt med Datainspektionen på telefon 08-657 61 00, postadress Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm eller e-post:

Dataskyddsombud

Domstolens dataskyddsombud, Sven Johannisson, når du på 08-561 671 00 eller e-post:    

Behandling av personuppgifter inom ramen för mål och ärenden om brott, påföljd m.m.

Domstolen behandlar personuppgifter med stöd av Brottsdatalagen. Personuppgifter behöver behandlas för att handlägga mål eller ärenden om att utreda eller lagföra brott, ändra eller verkställa straffrättslig påföljd och upprätthålla allmän ordning och säkerhet.

Vanliga exempel på detta är när domstolen handlägger

 • mål om häktning,
 • mål om ansvar för brott,
 • mål om undanröjande av en skyddstillsyn eller villkorlig dom,
 • mål om internationell rättslig hjälp i brottmål och
 • mål om tillträdesförbud till idrottsevenemang.

Brottsdatalagen tillämpas för samtliga åtgärder och beslut i dessa fall. Det inkluderar bland annat

 • förordnande av offentlig försvarare, målsägandebiträde eller särskild företrädare för barn,
 • beslut om beslag, förverkande, skattetillägg, med mera och
 • enskilt anspråk (skadestånd) som hanteras tillsammans med ett brottmål.

Du har rätt att begära ett registerutdrag

Du har rätt att begära att få veta om domstolen behandlar personuppgifter som rör dig och i så fall få del av uppgifterna och viss information om behandlingen (ett så kallat registerutdrag). Om du begär registerutdrag fler än en gång per år kan domstolen avslå din begäran eller ta ut en rimlig avgift för den.

Du har rätt att begära rättelse, radering och begränsning

Om något har blivit fel i dina personuppgifter har du rätt att begära att de rättas.

Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter och begära begränsning av behandlingen av dem. Rätten till radering är begränsad eftersom allmänna handlingar endast får ändras eller förstöras när det finns giltigt stöd i lagen.

Om du begär rättelse, radering eller begär begränsning kommer personuppgiftsansvarig (dvs. domstolen) att pröva om den åtgärd du begär ska vidtas eller inte.

Du har rätt att klaga till Datainspektionen

Om du anser att domstolen har behandlat dina personuppgifter på ett sätt som står i strid med bestämmelser om behandling av sådana uppgifter, kan du vända dig till Datainspektionen med klagomål. Datainspektionen får dock inte pröva ett klagomål som avser den dömande verksamheten.

Behandling av personuppgifter inom ramen för andra mål och ärenden

I de mål och ärenden som inte omfattas av Brottsdatalagen behandlas personuppgifter med stöd av EU:s dataskyddsförordning (GDPR) och Domstolsdatalagen. Personuppgifter behöver behandlas för att handlägga mål eller ärenden. Domstolen behandlar dina personuppgifter som en del i det som kallas myndighetsutövning och utförandet av en uppgift av allmänt intresse.

Vanliga exempel på detta är när domstolen handlägger

 • tvistemål, t.ex. mål om fordringar,
 • ärenden, t.ex. utmätning, konkurs, förvaltarskap osv. eller
 • mål om vårdnad, boende och umgänge.

För att domstolen ska kunna handlägga målet behöver du lämna korrekta och uppdaterade kontaktuppgifter. Domstolen kan även hämta kontaktuppgifter till dig från andra register. Dina kontaktuppgifter kan användas vid ett senare tillfälle om det behövs i ett annat mål eller ärende vid domstolen. När målet är avslutat kommer dina personuppgifter sparas i arkiv så länge som arkivlagstiftningen kräver det.

De som kan få del av personuppgifterna är anställda på domstolen och andra som behöver få dem för att målet ska kunna handläggas, exempelvis motparter eller tolkar. Dina personuppgifter kan, om någon begär det, lämnas ut till exempelvis privatpersoner eller journalister, under förutsättning att personuppgifterna inte omfattas av sekretess.

Du har rätt att begära ett registerutdrag

Du har rätt att begära att få veta om domstolen behandlar personuppgifter som rör dig och i så fall få del av uppgifterna och viss information om behandlingen (ett så kallat registerutdrag). Om du begär registerutdrag fler än en gång per år kan domstolen avslå din begäran eller ta ut en rimlig avgift för den.

Du har rätt att begära rättelse, radering och begränsning

Om något har blivit fel i dina personuppgifter har du rätt att begära att de rättas.

Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter, göra invändningar mot behandlingen och begära begränsning av behandlingen av dem. Det är bra att känna till att dessa rättigheter är starkt begränsade under pågående handläggning av ett mål eller ärende. Rättigheterna är också begränsade eftersom allmänna handlingar endast får ändras eller förstöras om det finns giltigt stöd i författning.

Om du begär rättelse, radering eller invänder mot en behandling och begär begränsning av den kommer domstolen att pröva om den åtgärd du begär ska vidtas eller inte.

Du har rätt att klaga till Datainspektionen

Om du anser att domstolen har behandlat dina personuppgifter på ett sätt som står i strid med gällande bestämmelser om behandling av sådana uppgifter, kan du vända dig till Datainspektionen med klagomål. Datainspektionen får dock inte pröva ett klagomål som avser den dömande verksamheten.

Behandling av personuppgifter utanför den dömande verksamheten

Även utanför den dömande verksamheten kan hovrätten behandla personuppgifter som du lämnar till domstolen. Uppgifterna kommer då att behandlas i hovrättens administrativa system.

De som kan få del av personuppgifterna är anställda på domstolen och andra som behöver få dem för att ditt ärende ska kunna behandlas. Dina personuppgifter kan, om någon begär det, lämnas ut till exempelvis privatpersoner eller journalister, under förutsättning att personuppgifterna inte omfattas av sekretess. Dina personuppgifter kommer att behandlas av hovrätten så länge det behövs och kan bli föremål för arkivering så länge arkivlagstiftningen kräver det.

Om du ställer en allmän fråga till hovrätten

Om du lämnar uppgifter om dig själv i samband med en fråga eller begäran kommer uppgifterna att behandlas inom ramen för din fråga eller framställan, i den utsträckning som är nödvändig för att hovrätten ska kunna hantera ärendet. Dina personuppgifter behandlas då som en del i utförandet av en uppgift av allmänt intresse.

Om du begär att få ta del av allmänna handlingar

Om du lämnar uppgifter om dig själv i samband med att du begär att få ut en allmän handling kommer uppgifterna att behandlas i nödvändig utsträckning inom ramen för denna begäran. Hovrätten behandlar då dina personuppgifter som en följd av utförandet av en rättslig förpliktelse.

Om du besöker hovrätten

Om du besöker hovrättens lokaler kan du tas upp på rörlig bild av de kameror som bevakar de allmänna utrymmena i hovrättens lokaler. Kamerabevakningen sker i syfte att förebygga eller upptäcka brottslig verksamhet och behandlingen utgör en del i utförandet av en uppgift av allmänt intresse. Hovrätten lagrar inspelat material i maximalt 30 dagar från inspelningsdatum och raderar det därefter. De som kan få del av uppgifterna är anställda på hovrätten med särskild behörighet. Även leverantören av bevakningssystemet kan ges begränsad tillgång i samband med support.

Om du söker anställning hos hovrätten

Om du lämnar uppgifter om dig själv i samband med en rekryteringsprocess kommer uppgifterna att behandlas inom ramen för denna process och i nödvändig utsträckning för att hantera processen. Hovrätten behandlar då dina uppgifter som en del i dess myndighetsutövning och som en del i utförandet av en uppgift av allmänt intresse.

Du har rätt att begära rättelse, radering och begränsning

Om något har blivit fel i dina personuppgifter har du rätt att begära att de rättas.

Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter, göra invändningar mot behandlingen och begära begränsning av behandlingen av dem. Det är bra att känna till att dessa rättigheter är starkt begränsade under pågående handläggning av ett mål eller ärende. Rättigheterna är också begränsade eftersom allmänna handlingar endast får ändras eller förstöras om det finns giltigt stöd i författning.

Om du begär rättelse, radering eller invänder mot en behandling och begär begränsning av den kommer domstolen att pröva om den åtgärd du begär ska vidtas eller inte.

Du har rätt att klaga till Datainspektionen

Om du anser att domstolen har behandlat dina personuppgifter på ett sätt som står i strid med gällande bestämmelser om behandling av sådana uppgifter, kan du vända dig till Datainspektionen med klagomål.

Särskild information till dig som är ombud

 

Om du har lämnat eller kommer att lämna uppgifter om dig själv till domstolen är det viktigt att du tar del av denna information.

Varför och hur behandlas dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kan komma att behandlas när det behövs inom ramen för eventuell begäran, förordnanden, den mål- och ärendehantering detta kan föranleda eller i andra mål eller ärenden där du agerar som ombud.

Du måste ange dina kontaktuppgifter när du agerar som ombud vid domstolen och uppgifterna behöver vara korrekta och uppdaterade. Domstolen kan även hämta kontaktuppgifter till dig från andra register. Dina kontaktuppgifter kan användas vid ett senare tillfälle om det behövs i ett annat mål eller ärende vid domstolen.

Domstolen behandlar dina personuppgifter som en del i dess myndighetsutövning och som en del i utförandet av en uppgift av allmänt intresse.

Dina personuppgifter kommer att behandlas av domstolen så länge de behövs. Uppgifter i allmänna handlingar kommer bli föremål för arkivering så länge det är föreskrivet om arkivering.

De som kan få del av personuppgifterna är anställda på domstolen och andra som behöver få dem i ärenden eller mål; så som motparter eller tolkar. Dina personuppgifter kan, om någon begär det, lämnas ut till exempelvis privatpersoner eller journalister, under förutsättning att personuppgifterna inte omfattas av sekretess.

Om du har frågor om vilka personuppgifter som behandlas eller hur de behandlas kan du vända dig till domstolen. Se kontaktuppgifter nedan.

Du kan begära rättelse, radering, begränsning och invändning

 

Om något har blivit fel i dina personuppgifter har du rätt att begära att de rättas.

Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter, göra invändningar mot behandlingen och begära begränsning av behandlingen av dem. Det är bra att känna till att dessa rättigheter är starkt begränsade under ett mål eller ärendes pågående handläggning. Rättigheterna begränsas också av arkivlagstiftningen eftersom allmänna handlingar inte får ändras eller förstöras utan stöd i föreskrift.

Om du begär rättelse, radering eller invänder mot en behandling och begär begränsning av den kommer domstolen att pröva om den åtgärd du begär ska vidtas eller inte.

Du har rätt att klaga till Datainspektionen

 

Om du anser att domstolen har behandlat dina personuppgifter på ett sätt som står i strid med gällande bestämmelser om behandling av sådana uppgifter, kan du vända dig till Datainspektionen med klagomål. Datainspektionen får dock inte pröva ett klagomål som avser den dömande verksamheten.

Särskild information till dig som är tolk

Om du har lämnat eller kommer att lämna uppgifter om dig själv till domstolen är det viktigt att du tar del av denna information.

Varför och hur behandlas dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer behandlas inom ramen för de mål och ärenden där du förordnas som tolk.

Du måste ange dina kontaktuppgifter när du agerar som tolk vid domstolen och uppgifterna behöver vara korrekta och uppdaterade. Domstolen kan även hämta kontaktuppgifter till dig från andra register. Dina kontaktuppgifter kan användas vid ett senare tillfälle om det behövs i ett annat mål eller ärende vid domstolen.

Domstolen behandlar dina personuppgifter som en del i dess myndighetsutövning och som en del i utförandet av en uppgift av allmänt intresse.

Dina personuppgifter kommer att behandlas av domstolen så länge de behövs. Uppgifter i allmänna handlingar kommer bli föremål för arkivering så länge det är föreskrivet om arkivering.

De som kan få del av personuppgifterna är anställda på domstolen och andra som behöver få dem i ärenden eller mål; såsom parter eller ombud. Dina personuppgifter kan, om någon begär det, lämnas ut till exempelvis privatpersoner eller journalister, under förutsättning att personuppgifterna inte omfattas av sekretess. De kan också lämnas ut till en tolkförmedling som har förmedlat tolkuppdrag.

Om du har frågor om vilka personuppgifter som behandlas eller hur de behandlas kan du vända dig till domstolen. Se kontaktuppgifter nedan.

Du kan begära rättelse, radering, begränsning och invändning

Om något har blivit fel i dina personuppgifter har du rätt att begära att de rättas.

Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter, göra invändningar mot behandlingen och begära begränsning av behandlingen av dem. Det är bra att känna till att dessa rättigheter är starkt begränsade under ett mål eller ärendes pågående handläggning. Rättigheterna begränsas också av arkivlagstiftningen eftersom allmänna handlingar inte får ändras eller förstöras utan stöd i föreskrift.

Om du begär rättelse, radering eller invänder mot en behandling och begär begränsning av den kommer domstolen att pröva om den åtgärd du begär ska vidtas eller inte.

 

Du har rätt att klaga till Datainspektionen

Om du anser att domstolen har behandlat dina personuppgifter på ett sätt som står i strid med bestämmelser om behandling av sådana uppgifter, kan du vända dig till Datainspektionen med klagomål. Datainspektionen får dock inte pröva ett klagomål som avser den dömande verksamheten.

Uppdaterad
2019-07-30