Avslut av konkursen i SAAB Automobile Aktiebolag

2022-08-09

Beslutet från den 12 april 2022 har inte överklagats. Därmed är konkursen i SAAB Automobile Aktiebolag avslutad.

 

2022-04-12

Vänersborgs tingsrätt har i beslut den 12 april 2022 fastställt det utdelningsförslag som förvaltarna gett in i konkursärendet avseende SAAB Automobile Aktiebolag. Tingsrätten har i beslutet också fastställt arvode till förvaltarna. Beslutet innebär att konkursen avslutas. Beslutet kan överklagas senast den 3 maj 2022. 

 

2021-12-21

Förvaltarna i SAAB Automobile Aktiebolags konkurs har den 21 december 2021 kommit in med ett utdelningsförslag till tingsrätten. Utdelningsförslaget innehåller konkursförvaltarnas förslag på hur konkursboets pengar (efter att konkurskostnaderna och konkursboets skulder har betalats) ska fördelas mellan de borgenärer som har bevakat fordringar i konkursen. Förvaltarna har också upprättat förvaltningsredogörelse och slutredovisning. De har även angett vilket arvode de begär för sina uppdrag.

 

Tillsynsmyndigheten i konkurser kommer att yttra sig till tingsrätten över förvaltarnas slutredovisning och det begärda arvodet. När det har skett kommer tingsrätten att kungöra att utdelningsförslaget upprättats, samt skicka en underrättelse till varje borgenär som föreslås få utdelning. Eventuella invändningar mot utdelningsförslaget kommer att kunna framställas skriftligen till tingsrätten inom tid som kommer att anges i kungörelsen.

 

När invändningstiden har gått ut kommer tingsrätten att ta ställning till utdelningsförslaget. Om det genom invändningar eller på annat sätt framkommit fel eller brist i förslaget kan domstolen ändra utdelningsförslaget eller återförvisa ärendet till förvaltarna. Annars kommer tingsrätten att fastställa utdelningsförslaget. Tingsrätten kommer också att ta ställning i fråga om arvode till förvaltarna. Om tingsrätten fastställer utdelningsförslaget anses konkursen därmed avslutad. Tingsrättens beslut om att fastställa utdelningsförslag och arvode kan överklagas till Hovrätten för Västra Sverige.

 

Utbetalning av utdelningsmedel, sedan utdelningsförslaget fastställts, hanteras av konkursförvaltarna. Tingsrätten kan inte svara på när eller hur utbetalning kommer att ske.

 

 

Uppdaterad
2021-12-21