Rätt att använda samiska hos domstolar

I lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk regleras rätten att använda samiska hos domstolar. Här ges kortfattad information om möjligheten att använda samiska hos domstolar.

Domstolsverket har gjort den bedömningen att hyres- och arrendenämnd i detta sammanhang bör omfattas av vad som i lagen sägs om domstolar.

I vilka domstolar och hyres- och arrendenämnder kan samiska användas?

Samiska kan användas hos förvaltningsrätt, tingsrätt, mark- och miljödomstol, sjörättsdomstol eller hyres- och arrendenämnd som har en domkrets som helt eller delvis omfattar kommunerna Arjeplog, Gällivare, Jokkmokk eller Kiruna, om målet eller ärendet har anknytning till någon av dessa kommuner.

Samiska kan även användas i de domstolar dit en dom eller ett beslut i ett mål eller ärende där samiska kunnat användas överklagas.

För att det ska vara möjligt att använda samiska krävs att målet eller ärendet har anknytning till kommunerna Arjeplog, Gällivare, Jokkmokk eller Kiruna. Med anknytning menas t.ex. att parten vistas eller är bosatt inom kommunerna Arjeplog, Gällivare, Jokkmokk eller Kiruna eller att målet eller ärendet rör en fastighet belägen i dessa kommuner.

Vem har rätt att använda samiska?

Den som är part eller ställföreträdare för part i ett mål eller ärende hos domstol eller hyres- och arrendenämnd har rätt att använda samiska under målets eller ärendets handläggning. Med ställföreträdare menas t.ex. ett barns vårdnadshavare, en god man eller någon som företräder en juridisk person, dock inte ombud.

Vad innebär rätten att använda samiska hos domstolarna och hyres- och arrendenämnderna?

Rätten att använda samiska omfattar rätt att ge in handlingar och skriftlig bevisning på samiska, rätt att få de handlingar som hör till ärendet eller målet muntligt översatta till samiska och rätt att vid muntlig förhandling eller sammanträde inför domstolen eller hyres- och arrendenämnden tala samiska. Domstolarna och hyres- och arrendenämnderna ska översätta de handlingar som givits in till svenska om det inte är uppenbart onödigt. Dessa myndigheter ska även i övrigt sträva efter att bemöta samisktalande part eller ställföreträdare för part på samiska.

Ersättning för tolk och översättning betalas av allmänna medel.

När ska en begäran att få använda samiska framställas?

Det är viktigt för domstolen och hyres- och arrendenämnden att kunna planera anlitande av tolk och översättare. En begäran att använda samiska ska därför framställas i samband med att målet eller ärendet inleds eller första gången parten ska yttra sig.

Uppdaterad
2019-09-16

Hitta på sidan

Relaterat innehåll