Information med anledning av Coronaviruset


2022-02-09

Upphävande av beslut om Begränsning av antalet åhörare i domstolens publika lokaler och förhandlingssalar

Tillträde till tingsrättens förhandlingssalar

Beslutet den 10 januari 2022, TVA 2022/5, angående Begränsning av antalet åhörare i tingsrättens förhandlingssalar upphör att gälla den 9 februari 2022.

Tingsrätten beslut den 23 november 2020, dnr TVA 2020/152, angående tillträde till tingsrättens lokaler gäller även fortsättningsvis.

Överklagande

Detta beslut kan inte överklagas.

Mats Sjösten

 

2022-01-10

Begränsning av antalet åhörare i domstolens publika lokaler och förhandlingssalar

Inledning

Enligt 5 kap. 1 § första stycket rättegångsbalken, RB, ska domstolsförhandlingar vara offentliga. Denna princip är grundlagsskyddad (2 kap. 11 § andra stycket regeringsformen [RF]) och begränsning av offentligheten vid en domstolsförhandling får ske endast med stöd av lag (2 kap. 20 § första stycket 4 RF). Enligt 5 kap. 9 § RB får rättens ordförande besluta om de ordningsregler som behövs samt begränsa antalet åhörare för att undvika trängsel. Det är däremot inte möjligt att med stöd av bestämmelsen helt utestänga åhörare. Tvärtom betonas i förarbetena vikten av att ge allmänheten och framförallt massmedia tillträde till domstolsförhandlingar. Några bestämmelser om hur många åhörarplatser som ska finnas i en förhandlingssal finns inte.

Åhörare i tingsrättens förhandlingssalar

Mot bakgrund av vad som anförts under rubriken Inledning ovan, med anledning av den ökade smittspridningen av covid-19 samt med beaktande av de riktlinjer som beslutats av regeringen och Folkhälsomyndigheten beslutar tingsrätten att antalet platser för åhörare tills vidare ska vara enligt följande.

Sal Åhörarplats

1 5 (varav 2 för media)

2 3 (varav 2 för media)

3 2 (varav 1 för media)

4 5 (varav 1 för media)

5 5 (varav 2 för media)

6 2 (varav 1 för media)

7 2 (varav 1 för media)

Är inte någon företrädare för media närvarande kan samtliga platser användas av åhörare från allmänheten.

Rättens ordförande har ansvaret för ordningen i förhandlingssalen och beslutar om eventuella begränsningar av antalet åhörare inom ramen för tillgängliga åhörarplatser.

Tillträde till tingsrättens lokaler

Tingsrätten har den 23 november 2020, dnr TVA 2020/152, meddelat beslut om tillträde till tingsrättens lokaler. Det beslutet innebär

att en person som – oavsett om denne är aktör i en förhandling eller inte – uppvisar symtom på covid-19 inte får vistas i domstolens lokaler,

att endast den som har ett ärende som berör tingsrättens verksamhet får vistas i tingsrättens lokaler, samt

att den som har som ärende att besöka en viss rättegång och det inte finns några lediga åhörarplatser i den sal som avsågs att besökas inte har rätt att vistas i domstolens lokaler utan måste lämna dessa.

Överklagande

Detta beslut kan inte överklagas.

Mats Sjösten

 

2021-09-28

Upphävande av beslut om Begränsning av antalet åhörare i domstolens publika lokaler och förhandlingssalar, m.m.

Beslutet den 23 november 2020, TVA 2020-152, i den del beslutet tar sikte på antalet åhörare i tingsrättens förhandlingssalar, upphör att gälla vid utgången av den 28 september 2021.

 

2020-11-23

Begränsning av antal åhörarplatser

Med anledning av den ökade smittspridningen av covid-19 samt de riktlinjer som beslutats av regeringen och Folkhälsomyndigheten beslutar tingsrätten att antalet platser för åhörare tills vidare ska vara enligt följande.

  • Sal 1, 5 åhörare, varav 2 platser är reserverade för media
  • Sal 2, 3 åhörare, varav 2 platser är reserverade för media
  • Sal 3, 2 åhörare, varav 1 plats är reserverad för media
  • Sal 4, 5 åhörare, varav 1 plats är reserverad för media
  • Sal 5, 5 åhörare, varav 2 platser är reserverade för media
  • Sal 6, 2 åhörare, varav 1 plats är reserverad för media
  • Sal 7, 2 åhörare, varav 1 plats är reserverad för media

Tingsrätten beslutar dessutom att endast den som har ett ärende till tingsrätten som berör tingsrättens verksamhet får vistas i tingsrättens lokaler. Det innebär att den som har som ärende att besöka en viss rättegång och det inte finns några lediga åhörarplatser inte har rätt att vistas i domstolens lokaler utan måste lämna dessa.

 

Brottsofferjouren

2021-09-06

Brottsofferjouren är nu återigen tillgänglig på domstolen när vi har vittnen och målsägare här.

2020-03-16

Brottsofferjouren kommer fr.om. den 16 mars 2020 inte finnas tillgänglig på tingsrätten. Åtgärden är vidtagen i förebyggande syfte med tanke på coronaviruset. Detta gäller tills vidare.

Kontaktuppgifter Brottsofferjouren Varberg:

0340–676501 eller 0200-212019 (till Brottsofferjourernas telefoncentral som vidareförmedlar ditt ärende till oss).

Skicka en fråga via e-post till: info@varberg.boj.se

Skicka en begäran om stöd till: brottsofferstod@varberg.boj.se

Studiebesök

2020-03-16

För tillfället avråder Varbergs tingsrätt från alla typer av studiebesök på vår domstol.

Om du ska delta i en förhandling

Om du nyligen besökt ett riskområde för coronavirussjukdomen covid -19, eller om du har symptom på luftvägsinfektion, även lindriga symptom, ska du inte besöka Varbergs tingsrätt

Om du får förhinder når du oss enklast via e-post.

varbergs.tingsratt@dom.se

Du kan också kontakta oss via telefon under våra telefontider.

Tfn 0340 - 62 84 00

Uppdaterad
2020-03-13