JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Förvaltningsrätt

Förvaltningsrätten är en allmän förvaltningsdomstol och handlägger mål som främst rör tvister mellan enskilda personer och myndigheter.

Det kan gälla ett skattemål, utlännings- och medborgarskapsmål (migrationsdomstolarna), en tvist med Försäkringskassan, kommunen eller socialnämnden. Förvaltningsrätten prövar också vissa ansökningsmål, t.ex. omhändertagande av unga eller missbrukare.

Var finns förvaltningsrätterna?

Det finns 12 förvaltningsrätter fördelade över hela landet. Se förvaltningsrätternas domkretsar på en karta (pdf, öppnas i nytt fönster). 

Vem möter du i förvaltningsrätten?

Totalt finns det cirka 1 650 anställda på förvaltningsrätterna. Drygt 230 av dem tjänstgör som ordinarie domare - lagmän, chefsrådmän och rådmän. Ordinarie domare utses av regeringen och är anställda vid domstolen. De bereder mål, fattar beslut och dömer i de olika mål och ärenden som kommer upp i rätten. Lagmannen är förvaltningsrättens chef.

Vid förvaltningsrätten arbetar även notarier, föredragande handläggare och administrativ personal.

Vid vissa förvaltningsrätter kan du även möta fiskaler och assessorer. Dessa är liksom notarierna yngre, icke ordinarie domare som tjänstgör vid förvaltningsrätten under sin utbildning. Notarierna arbetar ofta med att förbereda mål och vara protokollförare, men de kan även fatta beslut i ärenden och döma i vissa enklare mål. Fiskaler och assessorer har samma arbetsuppgifter som de ordinarie domarna.

Även nämndemän är knutna till förvaltningsrätterna. Nämndemännen är lekmän, dvs. de är inte juridiskt utbildade utan har andra yrken. De är politiskt valda representanter för befolkningen och utses av landstingsfullmäktige. De medverkar i den dömande verksamheten och utses på fyra år i taget. Läs mer om nämndemän under menyn Arbeta på domstol/Nämndeman.

Förvaltningsrättens sammansättning kan variera något beroende på vilken typ av mål som ska behandlas. I de flesta fall är det en juristdomare och tre nämndemän som tillsammans avgör målet. Är det en tvist där det är lagligheten i ett kommunalt beslut som ska prövas består förvaltningsrätten av en juristdomare och två särskilda ledamöter. I fastighetstaxeringsmål deltar en juristdomare, två nämndemän och en värderingsteknisk ledamot.

Typiska mål i förvaltningsrätten

I förvaltningsrätten förekommer mer än 500 olika typer av mål, men de måltyper som vanligen handläggs vid förvaltningsrätten är:

  • Skattemål - om du vill överklaga ett beslut om till exempel inkomst eller fastighetstaxering, momsbeslut eller annat beslut fattat av Skatteverket.
  • Mål enligt socialtjänstlagen - kan till exempel röra beslut om ekonomiskt bistånd eller andra beslut fattade av socialnämnden hos en kommun.
  • Socialförsäkringsmål - handlar om tvister med Försäkringskassan i ärenden som rör arbetsskadeersättning, föräldrapenning eller till exempel bilstöd till handikappade.
  • LVU-mål (mål enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga) - handlar ofta om att förvaltningsrätten ska ta ställning till om minderåriga med tvång behöver vårdas utanför sitt eget hem.
  • LVM-mål (mål enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall) - handlar om att förvaltningsrätten beslutar om tvångsvård för missbrukare.
  • Psykiatrimål - handlar om frågor som rör psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård.
  • Laglighetsprövning enligt kommunallagen - handlar om att få ett kommun- eller landstingsbeslut prövat, en rättighet som varje kommun- och landstingsmedlem i Sverige har.
  • Utlännings- och medborgarskapsmål - om du vill överklaga Migrationsverkets beslut om exempelvis utvisning eller avvisning, avslag på ansökan om svenskt medborgarskap. Det är bara förvaltningsrätterna i Stockholm, Malmö, Göteborg och Luleå som är migrationsdomstolar och som prövar dessa mål.
  • Övriga mål - kan handla om körkortsingripanden, tillstånd att servera alkohol eller frågor som berörs i djurskyddslagen. Mål med EG-rättslig anknytning, till exempel mål om offentlig upphandling eller stöd inom jordbruket, behandlas också av förvaltningsrätten.

Mål enligt LVU och LVM samt psykiatrimål är nästan enbart så kallade ansökningsmål. Det betyder att det är en myndighet som ansöker om att förvaltningsrätten ska besluta om någon form av tvångsåtgärd mot en enskild och inte en enskild person som överklagar ett redan fattat myndighetsbeslut.
Senast ändrad: 2017-02-16