JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nyheter och pressmeddelanden från Sveriges Domstolar

Svea hovrätt ogillar internetleverantörers talan mot Telia om skadestånd för överträdelser av konkurrenslagen
[2017-06-29]   Svea hovrätt
Svea hovrätt har i en dom idag ändrat tingsrättens dom och ogillat Yarps Services Network AB:s talan mot Telia Company AB om skadestånd på grund av...

Högsta domstolen har idag meddelat ett beslut som rör preskription av fordran på grund av borgen
[2017-06-29]   Högsta domstolen
Huvudregeln är att om en gäldenärs skuld preskriberas, så preskriberas också borgensmannens åtagande att betala skulden. Enligt ett rättsfall från 2005 har...

Dom i mål om barnbidrag
[2017-06-28]   Högsta förvaltningsdomstolen
Enbart det förhållandet att en person omfattas av reglerna om efterskydd i socialförsäkringsbalken innebär inte att svensk lagstiftning ska tillämpas enligt...

Dom i mål om barnbidrag
[2017-06-28]   Högsta förvaltningsdomstolen
Fråga om rätt till fortsatt utbetalning av barnbidrag och flerbarnstillägg föreligger under efterskyddstiden för en person som är bosatt i ett annat EU-land.

Dom i mål om vitesföreläggande enligt skollagen
[2017-06-28]   Högsta förvaltningsdomstolen
Det strider inte mot skollagens bestämmelser att en kommun inrättar och driver s.k. resursskolor för elever i behov av särskilt stöd.

Svea hovrätt har i dag meddelat dom i det s.k. Facebook-målet
[2017-06-28]   Svea hovrätt
Svea hovrätt har i dag meddelat dom i ett mål mot tre män om våldtäkt och grovt förtal som överklagats från Uppsala tingsrätt. Hovrätten har skärpt straffen...

Prövningstillstånd meddelat i mål om offentlig upphandling
[2017-06-28]   Högsta förvaltningsdomstolen
Fråga om omfattningen av en förvaltningsdomstols utredningsansvar när domstolen i ett mål om offentlig upphandling har fordrat in sekretessbelagda uppgifter ...Prenumerera på pressmeddelanden

Prenumerera på pressmeddelanden via RSS

Med vår RSS-tjänst kan du hålla dig uppdaterad om vad som händer inom Sveriges Domstolar.

Prenumerera på pressmeddelanden via e-post

Du kan även prenumerera via e-post.

 

Nyhetsarkiv