Säkerhetskontroll

Vid Alingsås tingsrätt genomförs säkerhetskontroll när tingsrätten bedömt att behov av säkerhetskontroll föreligger. När säkerhetskontroll genomförs sker detta i tingsrättens entré. Syftet med kontrollen är att öka säkerheten och tryggheten i domstolens lokaler.

Vid kontrollen får alla besökare gå igenom en larmbåge. Dessutom genomsöks alla väskor efter otillåtna föremål och den kontrollen går fortare ju färre föremål du har med dig.

Som besökare uppmanas du alltid att komma i god tid till domstolen, det kan bildas en kö vid en eventuell säkerhetskontroll om flera förhandlingar börjar samtidigt.

Följande undantag finns från säkerhetskontrollen:

  • Polis (även uniformerad) legitimerar sig genom uppvisande av tjänstelegitimation.
  • Andra som utövar allmän tjänst (personal till exempel vid Kronofogdemyndigheten, Skatteverket, Överförmyndaren, Kriminalvården, Socialtjänsten) – tjänstelegitimation eller kallelse som visar att myndigheten kallats till förhandling.
  • Advokater – advokatlegitimation alternativt godkänd fotolegitimation och kallelse eller förordnande eller fotolegitimation och kontroll av ordningsvakt i advokatmatrikeln.
  • Rättshjälpsbiträden, målsägandebiträden och särskilda företrädare för barn – godkänd fotolegitimation och kallelse eller förordnande.
  • Offentliga ombud i tvångsärenden – godkänd fotolegitimation och kontroll av ordningsvakt mot regeringens lista över offentliga ombud.

Tolkar och journalister är inte undantagna från säkerhetskontrollen. Den som generellt är undantagen från kontroll måste alltid kunna styrka sin tillhörighet, se ovan. Kan man inte det (och man inte känns igen av ordningsvakten) måste man genomgå säkerhetskontrollen.

Om ordningsvakten faktiskt känner igen en person som tillhörande den undantagna kretsen kan denne direkt besluta att personen i fråga inte behöver genomgå kontrollen. Ordningsvakt är inte skyldig att kontrollera att någon tillhör den undantagna kretsen på annat sätt än enligt ovan (till exempel mot personallistor, tjänstgöringslistor och liknande).

Särskilda bestämmelser gäller för personal, nämndemän och åklagare. Enligt 3 § sista meningen säkerhetskontrollagen (1981:1064) får tingsrätten, om det finns särskilda skäl, besluta att undanta andra personer från kontrollen eller beslut att person som annars skulle vara undantagna från kontrollen, ska omfattas av kontrollen.

Har du frågor om säkerhetskontrollen är du välkommen att kontakta receptionens personal vid ditt besök hos oss.

Uppdaterad
2019-03-18