Säga upp avtalet

När du säger upp avtalet ska du göra det skriftligt och meddela din motpart. Ett avtal som inte har sagts upp i tid fortsätter gälla på samma villkor. En uppsägning innebär att du som är arrendator måste flytta.

Ett anläggningsarrende kan sägas upp för villkorsändring eller för avflyttning. Både du som är jordägare och du som är arrendator kan säga upp avtalet.

Om du som är jordägare säger upp avtalet ska du göra det skriftligt och meddela din motpart.

Uppsägning ska innehålla:

  • information om varför du vill att avtalet ska upphöra
  • information om att arrendator måste ansöka om medling hos arrendenämnden inom två månader om han eller hon inte vill gå med på att lämna arrendestället.

Uppsägningen måste innehålla båda punkterna för att vara giltig.

Om du som är arrendator säger upp avtalet ska du göra det skriftligt och meddela din motpart. En korrekt uppsägning innebär att du har rätt att flytta vid arrendetidens utgång.

När du ska säga upp avtalet

Ni kan fritt avtala hur lång uppsägningstiden ska vara. Det är också möjligt att avtala att avtalet ska upphöra utan uppsägning, i sådana fall har arrendatorn inget besittningsskydd.

Om ni inte har kommit överens om att avtalet ska upphöra utan uppsägning är uppsägningstiden max sex månader.

Om avtalet inte sägs upp i tid förlängs det ytterligare en avtalsperiod.

Arrendatorns rätt till skadestånd

Du som är arrendator har rätt till skadestånd om jordägaren säger upp avtalet för avflyttning. Skadeståndet ska täcka arrendatorns förlust på grund av att arrendeförhållandet har upphört.

Undantag för att betala skadestånd:

  • om arrendator har misskött sig i sådan omfattning att det inte är skäligt för jordägaren att förlänga avtalet
  • om jordägaren ska använda arrendestället till ett annat ändamål än det är upplåtet för
  • om jordägaren har en befogad anledning att säga upp avtalet
  • om arrendatorn har sagt upp sig för avflyttning.

Frågan om skadestånd prövas av tingsrätten. För att tingsrätten ska kunna pröva frågan måste arrendatorn ha ansökt om medling i arrendenämnden. I arrendenämnden kan parterna träffa en frivillig uppgörelse (förlikning) om skadeståndet. En förlikning kan stadfästas genom ett beslut av arrendenämnden. På så sätt kan man undvika en tvist i tingsrätten.

Uppdaterad
2023-05-29