Ändring av insats och andelstal

En bostadsrättsförening kan besluta om att ändra en insats som rubbar det inbördes förhållandet mellan insatserna eller ökar samtliga insatser.

Ett beslut om ändrad insats blir giltigt om:

  • frågan tas upp på en föreningsstämma där minst två tredjedelar av de röstberättigade röstar för ändringen och
  • hyresnämnden godkänner beslutet.

Hyresnämnden ska godkänna beslutet om det inte är otillbörligt mot någon bostadsrättshavare.

Lagreglerna finns i 9 kap. 16 § punkten 1 och 1a bostadsrättslagen.

Beslut som medför ändring av andelstal omfattas inte av bestämmelserna.

Ändring av andelstal

Andelstalet är din lägenhets procentuella andel av helheten. Summan av andelstalen är alltid 100. Andelstalet har särskild betydelse vid beräkning av årsavgiften.

Hyresnämnden kan medla

Hyresnämnden kan medla i bostadsrättstvister. Men nämnden kan inte pröva om ett andelstal är rätt bestämt. En sådan ändring skulle innebära att alla de andra andelstalen också skulle behöva justeras, eftersom summan av andelstalen alltid ska vara 100.

Orimlig avvikelse prövas av tingsrätten

Om andelstalet avviker betydligt från vad en bostadsrättshavare anser är rimligt kan saken prövas av tingsrätten. Då bör du först kontakta en kunnig jurist för rådgivning.

Uppdaterad
2019-09-16