Vid om- eller tillbyggnad

En bostadsrättsförening kan besluta att bygga om eller bygga till en fastighet. Bygget kan innebära ingrepp i en eller flera lägenheter.

Några exempel på vanliga om- och tillbyggnader och hur de kan påverka en bostad:

  • En installation av hiss kan kräva att en del av en lägenhet används.
  • Nya balkonger eller utbyggnad av balkonger kan påverka andra lägenheter och minska marknadsvärdet eller trivseln.
  • Beslut om att flytta vindsförråd till källaren med anledning av en vindsexploatering kan också anses innebära ingrepp, även om beslutet inte gäller själva lägenheten.

Så blir ett beslut om bygge giltigt

Ett beslut som gäller en om- eller tillbyggnad blir giltigt om:

  1. frågan tas upp på en föreningsstämma där minst två tredjedelar av de röstberättigade röstar för byggnationen och
  2. hyresnämnden godkänner beslutet.

Hyresnämnden ska godkänna beslutet om:

  • förändringen är angelägen
  • syftet med åtgärden inte kan tillgodoses på något annat sätt
  • beslutet är skäligt mot bostadsrättshavaren.

Hyresnämnden kan också välja att godkänna beslutet om förändringen är av liten betydelse för bostadsrättshavaren och åtgärden inte skäligen kan tillgodoses på annat sätt.

Lagregeln finns i 9 kap. 16 § punkten 2 och 17 § bostadsrättslagen.

Då behövs inte hyresnämndens godkännande

Om samtliga medlemmar som påverkas av åtgärden röstar för byggnationen, eller på annat sätt godkänner den, gäller stämmobeslutet utan att hyresnämnden godkänner det.

Om berörda medlemmar inte är med på stämman

Det är inte ovanligt att någon eller några av de medlemmar som berörs av beslutet inte är med på stämman. Om någon av dessa är emot beslutet eller ännu inte har bestämt sig, är beslutet giltigt först om hyresnämnden godkänner det.

Lagregeln finns i 9 kap. 16 § punkten 2 bostadsrättslagen.

Rätt till ersättning prövas inte av nämnden

Ett beslut av hyresnämnden som medför minskning av en bostadsrätts marknadsvärde kan ge rätt till ersättning. En prövning av ersättningsanspråk görs av mark- och miljödomstolen.

Lagregeln finns i 9 kap. 18 § bostadsrättslagen.

Att marknadsvärdet skulle kunna påverkas har ingen självständig betydelse vid hyresnämndens prövning av godkännande av stämmobeslutet.

Uppdaterad
2019-09-16