Avflyttning och uppskov

Om hyresnämnden beslutar att hyresgästen inte har rätt till förlängning av avtalet betyder det att hyresgästen ska flytta från lägenheten.

Om hyresgästen inte flyttar frivilligt får du som är hyresvärd vända dig till Kronofogdemyndigheten och ansöka om verkställighet av hyresnämndens beslut. Det kallas för särskild handräckning och kan ske när beslutet fått laga kraft.

För att Kronofogdemyndigheten ska kunna verkställa hyresnämndens beslut måste du som är hyresvärd ha begärt ett så kallat avflyttningsåläggande hos hyresnämnden. Detta ska du göra redan i din ansökan.

Regeln om avflyttningsåläggande finns i 13 a § lag om arrendenämnder och hyresnämnder.

Uppskov med avflyttning

Om hyresnämnden beslutar att hyresavtalet ska upphöra kan hyresnämnden samtidigt besluta att medge skäligt uppskov med avflyttningen. Det vill säga nämnden kan besluta att hyresgästen får tid på sig att flytta ut. Men nämnden kan bara besluta det om någon av parterna begär det.

Uppdaterad
2022-12-16